Návrat na hlavnú stranu  Ján Nepomucký na Orave


  
   Ján Nepomucký
  Karlov most v Prahe – socha Jána Nepomuckého. Táto 2,5-metrová socha sa stala záväzným ikonografickým vzorom, podľa ktorého vznikali a vznikajú ďalšie plastiky v Česku i v zahraničí. Drevený model (dnes na hlavnom oltári kostola sv. Jána na Skalke v pražskom Novom Meste) vyrezal Johann Brokoff, rodák zo Spišskej Soboty, v r. 1682 podľa hlinenej skice viedenského sochára Matthiasa Rauchmüllera (dnes v Národnej galérii v Prahe). V roku 1683 Freiherr (barón) Matthias Gottfried von Wunschwitz ju dal odliať z bronzu v Norimbergu zvonárom Wolfgangom Hiero­nymusom Heroldtom.
 

Svätý Ján Nepomucký, Ján z Pomuku, Jan Nepomucký, Jan z Nepomuka, Iohannes de Pomuk, Johannes von Nepomuk, Jan Nepo­mucen, Nepomuki Szent János, Ioan de Nepomuc, Giovanni Nepomu­ceno, San Juan Nepomuceno, John Nepomuk, Ioannes Nepo­mucenus.

Sv. Ján Nepomucký sa narodil v Pomuku (dnes Nepomuk) [1] pri Plzni okolo roku 1345. Jánov otec Welfin bol v Pomuku richtárom [2]. Ján bol kanonikom vy­šehradskej kapituly (pri kostole sv. Petra a Pavla) a ge­nerálnym vikárom pražského arcibiskupa Jána z Jenšteina vo veciach duchovných.

Ján z Pomuku zomrel počas mučenia dňa 20. marca 1393. Jeho telo bolo zhodené do Vltavy z Pražského (dnešného Karlovho) mosta [3]. Na tomto mieste bola v roku 1683 vztýčená socha Jána Nepomuckého od Johanna Brokoffa (podrobnosti vedľa). V kamennom podstavci sú zasadené bronzové liate dosky: ľavá – spoveď kráľovnej Žofie, pravá – zhodenie Jána Nepomuckého do Vltavy. Reliéfy sa lesknú vďaka tomu, že turisti sa ich dotýkajú pre šťastie [4].

Uctievanie Jana Nepomuckého sa rozšírilo po tridsaťročnej vojne v období protireformácie a rekatolizácie. K jeho kanonizácii prispelo i otvorenie hrobu v roku 1719, kde podľa povesti našli jeho neporušený jazyk [5] ako dôkaz jeho mlčanlivosti – odmietol vraj prezradiť spovedné tajomstvo kráľovnej Žofie.

31. mája 1721 bol Ján Nepomucký vyhlásený pápežom Inocentom XIII. za blahoslaveného. V roku 1729 pápež Benedikt XIII. vyhlásil Jána za svätého. Jeho svätorečenie bolo 19. marca 1729 v Lateránskej bazilike v Ríme. Telesné ostatky mučeníka sú uložené v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtecha na Pražskom hrade. Sviatok sv. Jána Nepomuckého si Cirkev pripomína 16. mája.

Úcta k tomuto svätcovi sa veľmi rýchlo rozšírila po celom Rakúsko-Uhorskom mocnárstve. Jeho sochy a obrazy sú umiestnené nielen po celej Európe, ale i v zámorí. Počet jeho sôch sa iba v Európe odhaduje na tridsaťtisíc. Je mu zasvätených množstvo kostolov a kaplniek. Boli o ňom napísané knihy, štúdie, divadelné hry. Obracajme sa k nemu, aby orodoval za nás v nebi v zále­žitostiach, v ktorých je ustanoveným patrónom.

Sv. Ján Nepomucký -
Tvoje sochy stoja na toľkých mostoch, ale aj pri cestách ako znamenia.
Vypros aj nám všetkým milosť,
aby sme budovali mosty k sebe navzájom, aby sme si chránili to, čo ľudí spája.
Aby sme sa usilovali o vzájomné zblíženie a vždy k sebe hľadali nové cesty.
Amen.
 [6]

Svatý Jene z Nepomuku,
drž nad námi svoji ruku,
by nám Bůh dal, co dal Tobě,
by náš jazyk neshnil v hrobě.

   

Sankt Johann von Nepomuk,
Deine Hand halt' Böses z'ruck,
Geb uns Gott, was er dir gab:
unversehrt die Zung' im Grab.
 [7]

   

Święty Janie, coś zmarł w męce,
trzym nad nami swoje ręce,
by nam Bóg dał, co dał Tobie,
by nasz język nie zgnił w grobie.

Zaneprázdnený svätec

Svätý Ján Nepomucký bol v skutočnom živote obhajcom cirkvi proti českému kráľovi Václavovi IV, za čo ho umučili a utopili v rieke tak, že ho zhodili zašitého vo vreci z Karlovho mosta do Vltavy. Tento spôsob jeho martýria sa odráža na umiestňovaní jeho sôch a kaplniek pri riekach, potokoch, mostoch, brodoch. Pretože v ľudových predstavách sa stal patrónom vôd, ovplyvňoval dážď, zmierňoval povodne, preto je i ochrancom hospodárstva a úrody. Ochraňuje nielen pred povodňami, ale pred ostatnými prírodnými pohromami. Svätý Ján pomáha tiež zlepšovať hospodárenie s vodou v organizme a odstrániť opuchy a vodnateľnosť. Chráni pred utopením a je patrónom všetkých zamestnaní spojených s vodnými tokmi – lodníkov, pltníkov, veslárov, rybárov aj mlynárov (podľa ľudovej tradície bol svätec hodený z mosta do rieky s mlynským kameňom uviazaným okolo krku). Ako svojho patróna ho uctievajú potápači, plavci a vyznávači všetkých vodných športov. Bol uctievaný ako vládca morí a vodného živlu, preto mnohé provy lodí portugalských a španielských moreplavcov, dobyvateľov i korzárov zdobili vyrezávané sochy Jána Nepomuckého.

   Historya z 1740 r.
 História života, utrpenia a zázrakov sv. Jána Nepomuckého (...) V roku 1740 vytlačená.
 

Je symbolom mlčanlivosti, spoľahlivosti a odvahy i strážcom ľudskej dôstojnosti a cti proti ohováraniu, očierňovaniu a nactiutŕhaniu. Pomáha udržať tajomstvo, predovšetkým spovedné tajomstvo – preto je patrónom kňazov a spovedníkov. Je tiež patrónom jezuitského rádu, právnikov, patrónom bezpečného putovania a šťastného návratu (preto sú jeho sochy umiestňované na rázcestiach a na mostoch). V Tran­sylvánii stráži baníkov.

Je patrónom Čiech (spolu so sv. Václavom a sv. Vojtechom), Bavorska, Rakúsko-Uhorska, Banátu v Rumunsku, patrónom habsburského domu aj oficiálnym či menej oficiál­nym patrónom mnohých miest, najmä v strednej Európe a Latinskej Amerike (Praha, Nepomuk v Čes­ku, Frampol, Jastrzębie-Zdrój, Opatówek v Poľsku, Passau v Bavorsku, Trakai a Any­kščiai v Litve, San Juan Nepomuceno v Paraguaji a v Kolumbii) a rím­sko­katolíckych diecéz (pražskej arcidiecézy, rožňavskej diecézy, Nanjing v Číne, Regensburg v Bavorsku).

Odev a atribúty sv. Jána Nepomuckého

Kňažské rúcho:

 
 
  Nepomuk predstavuje svoje atribúty.
  
Oravský Nepomuk z obce Lokca
predstavuje svoje atribúty.

 
 
 
 

 • Reverenda – čierny neliturgický odev kňazov siahajúci po členky.
 • Rocheta – krátke (po kolená) biele rúcho s čipkou na rukávoch a dolnej časti.
 • Kožušinová pláštenka – prehodená cez ramená a zo­pnu­tá na hrudi
 • Biret – čierna hranatá pokrývka hlavy.
 • Štóla – ktorá je znakom spovedníka.

Krucifix (kríž s ukrižovaným Kristom) v náručí – symbo­lizuje obetovanie vlastného života pre Spasiteľa a nasledo­vanie Ježiša Krista v utrpení.

Svätožiar z piatich hviezd. Zvyk zobrazovať tohto svätca s piatimi hviezdami súvisí s legendou, podľa ktorej vltavskí rybári našli svätého Jána pomocou piatich hviezd, ktoré žiarili okolo jeho hlavy a označovali miesto, kde je mučeníkovo telo. Číslo päť symbolizuje päť Kristových rán, päť Jánových cností – zbožnosť, pokoru, mlčanlivosť, usilovnosť a dobročinnosť, ale tiež päť písmen latinského slova „tacui”, čo znamená „mlčal som”, ktoré spolu s prstom na ústach (pozri nižšie) pri­pomínajú spovedné tajomstvo. Ján Nepomucký je okrem Panny Márie (ktorá však má výni­močné postavenie) jediný svätec zobrazo­vaný s hviezdami okolo hlavy.

Palmový list (tzv. palmová ratolesť) – tradičný symbol muče­níckej smrti.

Prst na ústach (vztýčený ukazovák pravej ruky), ktorý je symbolom spovedného tajomstva, aj ostatné symboly zachová­vania mlčanlivosti a diskrétnosti: zapečatený list, zamknutý zámok, kľúč, nápis „tacui”, ryba, jazyk, ktorý mal byť nájdený v 18. storočí v Jánovej lebke neporušený, ruža (lat. „sub rosa” – v doslovnom preklade „pod ružou” – tajný, pod sľubom mlčanlivosti).

Most – z ktorého bol sv. Ján zhodený do Vltavy – a voda a niekedy lekná a ryby pripomínajú druh jeho smrti.

Hrad pripomína konflikt svätca s kráľovským dvorom alebo jeho uväznenie v podzemí kráľovského hradu pred mučeníckou smrťou.

Atribúty dospelosti: brada, bokombrady a fúzy.

Ostatné atribúty: kniha (Sväté písmo) symbolizuje učenca a teológa, pero – úradníka v cirkevných službách, kľúč – uväznenie a glóbus znamená celosvetový význam svätca. Ďalšími atribútmi sú paládium Zeme českej v Starej Boleslavi (podľa barokovej legendy sem sv. Ján putoval), modlitebná knižka, ruženec, kotva či chudák, ktorému Ján dáva almužnu.

Ján Nepomucký na Orave, Orava v Európe

Podľa rakúskeho historika umenia z Linzu, Aldemara Schiffkorna, je stredná Európa viac kultúrnym a duchovným než geopolitickým priestorom. Leží práve tam, kde poznajú a uctievajú Jana Nepomuckého [8]. Na Slovensku sa kult svätého Jána Nepomuckého rozvinul po jeho vysvätení v roku 1729 v súvise s protireformáciou. Ján Nepomucký patril k najobľúbenejším svätcom Slovenska. Tu mu bolo zasvätených veľa kostolov a kaplniek a po­stavených mnoho sôch, najmä pri mostoch cez rieky, pri kostoloch, na rázcestiach. Jeho meno si dávali cirkevné i kultúrne inštitúcie a zaužívalo sa aj ako krstné meno vo forme Ján Nepomuk.

S desiatkami sôch a obrazov Jána Nepomuckého sa môžeme stretnúť na Orave. Kult svätca je nerozlučne spojený s barokovým slohom, ale na Orave sú aj úplne nové sochy. Niektoré pieskovcové sochy tohto svätca sú kamenárske práce z dielne rodiny Bielopotockých z Oravského Bieleho Potoka, ktorých neskorobaroková figurálna tvorba sa nachádza v rôznych mestách a obciach Slovenska a Poľska. Veľké množstvo oravských sôch a malieb svätého Jána Nepomuckého dokazuje, že ešte pred uzavretím Lisabonskej zmluvy bola Orava súčasťou Európy.

Árva vármegye
 
Oravská župa (maď. Árva vármegye) – mapa z r. 1912. Zdroj: http://lazarus.elte.hu.

 

Prehľad nepomuckých pamiatok (in situ) z Oravy

Naposledy pridané: Čimhová, Novoť, Pribiš, Zubrzyca Górna, Harkabuz, Lipnica Wielka.

Bobrov – okres Námestovo
(Bobró – Námesztói járás)
• Bočný barokový oltár svätého Jána Nepomuckého v kostole sv. Jakuba staršieho. Oltár bol zakúpený v Červe­nom Kláštore 10. apríla r. 1804, a dovezený 17. januára r. 1805. Po náročných opravách bol oltár prive­zený a úspešne osadený na svoje pôvodné miesto dňa 6. apríla r. 2009. V dolnej časti obrazu je výjav, ako hádžu svätca z Karlovho mosta v Prahe do rieky Vltavy. Nad obrazom je latinský nápis: „Invictus Heros Numinis”. To sú prvé slová hymny na počesť sv. Jána Nepomuc­kého [9].

  Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov, 6.04.2009, fot. www.farabobrov.sk
Bobrov, 6.04.2009, fot. www.farabobrov.sk

Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov


Bobrov – okres Námestovo
(Bobró – Námesztói járás)
• Drevená socha sv. Jána Nepo­muckého v kostole sv. Jakuba star­šieho, v bočnej kaplnke umučenia Ježiša Krista, ktorú v r. 1833 dal postaviť Andrej Kompanik z vďaky po šťastnom prekonaní cholery.

  Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov

Bobrov – okres Námestovo
(Bobró – Námesztói járás)
• Stĺp so sochou sv. Jána Nepomuc­kého s dvoma anjelmi pri kostole sv. Jakuba.

  Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov
Bobrov

Bobrov – okres Námestovo
(Bobró – Námesztói járás)
• Sv. Ján Nepomucký, drevorezba, Ján Špuler, 2012 (insitná tvorba).
     Zdroj: Emília Jašurková, Výtvarné Spektrum 2012, s. 2.

  Ján Špuler, Bobrov 2012
Ján Špuler, Bobrov 2012. Zdroj: Emília Jašurková, Výtvarné Spektrum 2012, s. 2.
Ján Špuler, Bobrov 2012
Ján Špuler, Bobrov 2012. Zdroj: Emília Jašurková, Výtvarné Spektrum 2012, s. 2.

Breza – okres Námestovo
(Breza – Námesztói járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého na stĺpe z r. 1733 na cintoríne. Sochu dal postaviť Ján Lokčánsky, príslušník zemianskeho rodu pôvodom z Lokce. Stĺp má na drieku reliéfnu výzdobu Bolestnej Matky Božej umiestnenú v nike a nápisy: „AD / 1733 / Mater Dolorosa / ora pro nobis / AM DG / fieri curavit / G.D. / Ioanes Lokcsanszki”. Vzadu na podstavci je latinský citát z Knihy žalmov (115, 1): „Non nobis, Domine, [non nobis,] sed nomini tuo [da gloriam super misericordia tua et ve­ritate tua]” [10].

  Breza
Breza
Breza
Breza
Breza
Breza
Breza
Breza

Breza
Breza
Breza
Breza
Breza
Breza

Breza – okres Námestovo
(Breza – Námesztói járás)
• Kamenný stĺp so súsoším koru­novania Panny Márie Najsvätejšou Trojicou z r. 1864 pri kostole Panny Márie Snežnej (Chrám Matky Božej, kráľovnej apoštolov). Na piedestáli sa nachádza reliéf sv. Jána Nepomuc­kého a nápis: „Kucti Achvale Bohu Nerozdilney Trojice Postavil Joan Ma­tejčík. R. 1864. D. 21ho Juli” [11].

  Breza
Breza
Breza
Breza
Breza
Breza

Breza
Breza
Breza
Breza
Breza
Breza
Breza
Breza

Breza – okres Námestovo
(Breza – Námesztói járás)
• Kaplnka v Starej Vsi. Táto kaplnka je pravdepodobne najstaršia v Breze. Nachádzajú sa v nej sochy Sedem­bolestnej Panny Márie a sv. Jána Ne­pomuckého.

  Breza
Breza
Breza
Breza
Breza
Breza
Breza
Breza

Čimhová – okres Tvrdošín
(Csimhova – Trsztenai járás)
• Obraz svätého Jána Nepomuckého na bočnom (juž.) oltári v kostole sv. Imricha. V pozadí pražský most cez Vltavu.

  Čimhová
Čimhová
Čimhová
Čimhová
Čimhová
Čimhová
Čimhová
Čimhová

Čimhová – okres Tvrdošín
(Csimhova – Trsztenai járás)
• Murovaná kaplnka s maľovanou sochou sv. Jána Nepomúckeho pri starom cintoríne.

  Čimhová
Čimhová
Čimhová
Čimhová
Čimhová
Čimhová
Čimhová
Čimhová

Čimhová
Čimhová
Čimhová
Čimhová

Dlhá nad Oravou – okres D. Kubín
(Dluha – Vári járás)
• Kamenný stĺp z r. 1894 so súsoším koruno­vania Panny Márie Najsvätej­šou Trojicou pri ceste č. 59 (vedľa domu č. 213). Na prednej strane ka­menného podstavca je reliéf sv. Jána Nepomuc­kého.

  Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou

Dlhá nad Oravou – okres D. Kubín
(Dluha – Vári járás)
• Pieskovcová socha sv. Jána Ne­pomuckého pri kostole sv. Ladislava. Plastika je v dolnej časti poškodená.

  Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou

Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou

Dlhá nad Oravou – okres D. Kubín
(Dluha – Vári járás)
• Drevená polychrómovaná socha svätého Jána Nepomuckého na bočnom (sev.) oltári v kostole sv. Ladislava.

  Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou

Dlhá nad Oravou – okres D. Kubín
(Dluha – Vári járás)
• Náhrobok Jána (priezvisko ne­známe) z konca 19. storočia s reliéfom sv. Jána Nepomuckého na cintoríne.

  Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou

Dlhá nad Oravou – okres D. Kubín
(Dluha – Vári járás)
• Náhrobok Anny Danko (zomrela v r. 1923) s reliéfom sv. Jána Nepo­muckého s čiernym krížom v ruke, na cintoríne.

  Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou

Dlhá nad Oravou – okres D. Kubín
(Dluha – Vári járás)
• Náhrobok Jána Capuláka (zomrel v r. 1926) s reliéfom sv. Jána Nepo­muckého s prstom na ústach, na cintoríne.

  Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou

Dlhá nad Oravou – okres D. Kubín
(Dluha – Vári járás)
• Poškodený náhrobok s reliéfom sv. Jána Nepomuckého na cintoríne.

  Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou

Dlhá nad Oravou – okres D. Kubín
(Dluha – Vári járás)
• Poškodený náhrobok Jána(?) Dlho­luckého s reliéfom sv. Jána Nepo­muckého na cintoríne.

  Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou
Dlhá nad Oravou

Habovka – okres Tvrdošín
(Habovka – Vári járás)
• Biely náhrobok s reliéfom sv. Jána Nepomuckého na cintoríne.

  Habovka
Habovka
Habovka
Habovka
Habovka
Habovka
Habovka
Habovka

Habovka – okres Tvrdošín
(Habovka – Vári járás)
• Kamenná polychrómovaná socha svätého Jána Nepomuckého pod krí­žom v Lánovom potoku (z r. 1820).

  Habovka
Habovka
Habovka
Habovka
Habovka
Habovka

Habovka
Habovka
Habovka
Habovka
Habovka
Habovka
Habovka
Habovka

Harkabuz – powiat Nowy Targ   PL
(Harkabúz – Trsztenai járás)
• Kamenný polychrómovaný reliéf svätého Jána Nepomuckého pod krí­­žom z r. 1843. Kríž bol­ obnovený v rokach 2003–2004.

  Harkabuz
Harkabuz
Harkabuz
Harkabuz
Harkabuz
Harkabuz
Harkabuz
Harkabuz
Harkabuz
Harkabuz

Hladovka – okres Tvrdošín
(Hladovka – Trsztenai járás)
• Sv. Ján Nepomucký v erbe a pečati obce. Erb je umiestnený okrem iného na oboch koncoch obce a na budove obecného úradu. Erb Hladovky je in­špirovaný historic­kými pečaťami [12].

  Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka

Hladovka – okres Tvrdošín
(Hladovka – Trsztenai járás)
• Kaplnka sv. Jána Nepomuckého na dolnom konci dediny.

  Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka

Hladovka – okres Tvrdošín
(Hladovka – Trsztenai járás)
• Drevená polychrómovaná socha svätého Jána Nepomuckého na hlav­nom oltári v kostole Nanebovzatia Panny Márie.

  Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka
Hladovka

Horná Lehota – okres Dolný Kubín
(Felsőlehota – Vári járás)
• Stĺp so sochou sv. Jána Nepomuc­kého z r. 1922 pred renesančným kaštieľom, pri ceste č. 59. Na stĺpe je vytesaný dátum – „17 X 1922”.

  Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota

Horná Lehota – okres Dolný Kubín
(Felsőlehota – Vári járás)
• Kamenný stĺp so súsoším koruno­vania Panny Márie Najsvätejšou Trojicou z r. 1856 pri ceste č. 59 (vedľa domu č. 105). Sochu vyrezal Aloysius (Alojz) Bielopotocký. Na prednej strane kamenného podstavca je reliéf sv. Jána Nepomuckého. Pod ním nápis: „Ku cti a sláve najsv. TROJICE dali postaviť americkí slováci z Hor. Lehoty”.

  Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota

Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota
Horná Lehota

Horný Štefanov (dnes je súčasťou obce Štefanov nad Oravou) – okres Tvrdošín
(Felsőtepanó – Vári járás)
• Náhrobok Jána Kovalčíka s reliéfom sv. Jána Nepomuckého na cintoríne pri kostole sv. Cyrila a Metoda.

  Horný Štefanov
Horný Štefanov
Horný Štefanov
Horný Štefanov
Horný Štefanov
Horný Štefanov
Horný Štefanov
Horný Štefanov

Hruštín – okres Námestovo
(Hrustin – Námesztói járás)
• Pri mostíku na pravej strane cesty do Črchle na hranolovom sokli stojí valcový stĺp s rímsovou hlavicou, na ktorej je umiestnená kamenná plas­tika sv. Jána Nepomuckého. Do roku 1955 socha stála na moste. Keď upra­vovali cestu a postavili nový most nad potokom, odložili ju na bok. Plastika je polychrómovaná a stĺp je datovaný rokom 1840. Sochu dal postaviť cest­ný komisár Anton Mut­nyanszky.

  Hruštín
Hruštín
Hruštín
Hruštín
Hruštín
Hruštín
Hruštín
Hruštín

Hruštín
Hruštín
Hruštín
Hruštín
Hruštín
Hruštín

Chlebnice – okres Dolný Kubín
(Chlebnicze – Vári járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1806 pri kostole Nanebovzatia Panny Márie.
     Na podstavci je latinský nápis: „Cura pro in hanc aedem sancte Ioan­nes n” [13].

  Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice

Chlebnice – okres Dolný Kubín
(Chlebnicze – Vári járás)
• Soška sv. Jána Nepomuckého umiestnená vo výklenku domu č. 190 (z r. 1909).

  Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice

Chlebnice – okres Dolný Kubín
(Chlebnicze – Vári járás)
• Náhrobok Terézie Stašovej s poma­ľovaným zlatou farbou reliéfom sv. Jána Nepomuckého na cintoríne pri kostole Nanebovzatia Panny Márie.

  Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice

Chlebnice – okres Dolný Kubín
(Chlebnicze – Vári járás)
• Náhrobok Jána Kadučáka s reliéfom sv. Jána Nepomuckého na cintoríne pri kostole Nanebovzatia Panny Márie.

  Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice

Chlebnice – okres Dolný Kubín
(Chlebnicze – Vári járás)
• Náhrobok Jána Bakoša s poma­ľovaným zlatou farbou reliéfom sv. Jána Nepomuckého s prstom na pe­rách a s kovovým krížom v ruke – na cintoríne pri kostole Nanebovzatia Panny Márie.

  Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice
Chlebnice

Chyżne – powiat Nowy Targ   PL
(Chizsne – Trsztenai járás)
• Stĺp z r. 1823 so sochou sv. Jána Nepomuc­kého s anjelom (ktorý má prst na ústach a drží visiaci zámok) a jazykom svätca na podstavci, oproti kostola sv. Anny.

  Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne

Chyżne – powiat Nowy Targ   PL
(Chizsne – Trsztenai járás)
• Náhrobok Jána Sivého (Joanes Szivy, zomrel v r. 1867) s maľovanou sochou sv. Jána Nepomuckého na cintoríne pri kostole sv. Anny.

  Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne

Chyżne – powiat Nowy Targ   PL
(Chizsne – Trsztenai járás)
• Kamenná socha Panny Márie z r. 1760 pri ceste č. 7 (E77) do Trstenej. Na prednej strane stĺpa je vytesaný polychrómovaný reliéf sv. Jána Nepo­muckého a pod ním latinský nápis: „Curavit Ioannes Baranak [ad] divae matris honor[em] MDCCLX 23 octo­bris” [14].

  Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne

Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne
Chyżne

Jabłonka – powiat Nowy Targ   PL
(Jablonka – Trsztenai járás)
• Stĺp so sochou sv. Jána Nepomuc­kého z r. 1809 na južnom konci dedi­ny, pri ceste č. 7 (E77) do Chyžného (ul. Sobieskiego č. 62). Fundátor – Dobiáš Jablonský. Nápis:
      „FVNDATOR DOBIas IABLONSKÝ AÑ 1809 DIE 11 AVG”.
     Socha bola zreštaurovaná v r. 2017.

  Jabłonka, 12.08.2010
Jabłonka, 12.08.2010
Jabłonka, 12.08.2010
Jabłonka, 12.08.2010
Jabłonka, 12.08.2010
Jabłonka, 12.08.2010
Jabłonka, 12.08.2010
Jabłonka, 12.08.2010

Jabłonka, 22.03.2019
Jabłonka, 22.03.2019
Jabłonka, 22.03.2019
Jabłonka, 22.03.2019
Jabłonka, 22.03.2019
Jabłonka, 22.03.2019
Jabłonka, 22.03.2019
Jabłonka, 22.03.2019

Jabłonka – powiat Nowy Targ   PL
(Jablonka – Trsztenai járás)
• Bohato zdobený stĺp s maľovanou sochou sv. Jána Nepomuc­kého z r. 1752 pri ceste č. 7 (E77), na križo­vatke cest do Zubrice a do Krakova (ul. Krakowska a ul. Babiogórska). Stĺp dal postaviť orávčanský kňaz Ján Grotovský. Driek a sokel zdobia viaceré reliéfy sv. Márie Magdalény, sv. Rozálie, sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Evanjelistu.

  Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka

Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka

Jabłonka – powiat Nowy Targ   PL
(Jablonka – Trsztenai járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1908 vo výklenku nad vchodom do kaplnky Panny Márie Ružencovej pri ceste č. 7 (E77) na severnom konci dediny (v miestnej časti Wdówkowa). Okolo výklenku je latinský nápis: „Sancte Joannes ora pro nobis” [15].

  Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka

Jabłonka – powiat Nowy Targ   PL
(Jablonka – Trsztenai járás)
• Kamenný stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého z r. 1772 v miestnej časti Suwadów, za mostom cez Pie­kielnik. Toto dielo dal vyhotoviť v blíz­kosti mlýna Matej Šuvada.

  Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka
Jabłonka

Klin – okres Námestovo
(Klin – Námesztói járás)
• Stĺp so sochou sv. Jána Nepo­muckého pri dome číslo 211–212. Na podstavci latinský nápis: „S:[anctus] Joannes Nep:[omucenus] An[n]o 1820”.

  Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin
Klin

Krásna Hôrka (dnes časť mesta Tvrdošín) – okres Tvrdošín
(Krasznahorka – Vári járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého vo výklenku nad vchodom do kaplnky na ulici M.R. Štefánika.

  Krásna Hôrka
Krásna Hôrka
Krásna Hôrka
Krásna Hôrka
Krásna Hôrka
Krásna Hôrka
Krásna Hôrka
Krásna Hôrka

Krušetnica – okres Námestovo
(Krusetnicza – Námesztói járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1865 (zrekonštruovaná v r. 2006) pred kostolom sv. Michala. Nápisy: spredu – „Pro­sze za nás Jáne Svätý / nech v daroch svých Boh boha­tý / ráči nás tu biedy zbaviť / a tam v nebi blahoslaviť”, vzadu – „Nakladkom Jána Janoš Obyvatela Krušetnickeho roku 1865”.
     „Postava svätca je bežnou prácou skúseného remeselníka, na dobu svojho vzniku až príliš strnulo upriamená bez napätia. Dekór na drieku stĺpa, hlavy anjelikov a vysoký reliéf Panny Márie Immaculaty však prezrádzajú autora poučeného na majstrovských dielach klasicizmu. Tvar Panny Márie má čelné sploštenie charakteristické pre prácu z dielne Oravského Bieleho Potoka a jemné tvarovanie rúk a odevu nasvedčuje na prácu majstra akým bol napríklad Alojz Belopotocký (1834–1889)”. [16]

  Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica

Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica

Krušetnica – okres Námestovo
(Krusetnicza – Námesztói járás)
• Murovaná kaplnka z roku 2009 so sochou sv. Jána Nepomuckého (pri ceste č. 520, v smere do obce Breza) .

  Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica
Krušetnica

Lipnica Wielka – pow. Nowy Targ
(Alsólipnicza – Trsztenai járás)    PL
• Murovaná kaplnka z druhej polo­vice 18. storočia s drevenou sochou sv. Jána Nepomuckého na dolnom konci dediny, pri dome číslo 2–3.

  Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka

Lipnica Wielka – pow. Nowy Targ
(Alsólipnicza – Trsztenai járás)    PL
• Socha svätého Jána Nepomuckého na bočnom (juž.) oltári v kostole sv. Lukáša Evanjelistu.

  Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka

Lipnica Wielka – pow. Nowy Targ
(Alsólipnicza – Trsztenai járás)    PL
• Kamenný stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého z r. 1761 na križovatke s cestou do obce Lipnica Mała (pri dome číslo 606, naproti mostu cez Lipniczanku). O jeho vznik sa pričinili miestny roľník Jakub Lichosyt a kňaz Ignác Vilček. Na podstavci sa nachá­dzajú reliéfy svätých (sv. Jakub, sv. Marek, sv. Mária Magdaléna, sv. Lukáš) a latinské nápisy. Z prednej strany je text: „Effigies magno latet hic excissa Iacobo exolvi cultus cultor uterqe suos”. Zo zadnej strany: „Curavit Parochus loci cum Iacobo Lihosith Die 25 7[septem]bris 1761 errecta” [17].

  Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka
Lipnica Wielka

Lipnica Wielka, sv. Jakub
Lipnica Wielka, sv. Jakub
Lipnica Wielka, sv. Marek
Lipnica Wielka, sv. Marek
Lipnica Wielka, sv. Mária Magdaléna
Lipnica Wielka, sv. Mária Magdaléna
Lipnica Wielka, sv. Lukáš
Lipnica Wielka, sv. Lukáš

Lokca – okres Námestovo
(Lokcza – Námesztói járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1751 umiestnená vo farskej záhrade neďaleko kostola Najsvätejšej Trojice. Stĺp dal vyrobiť farár Jakub Jurčák. Pôvodne ho osadili pri vchode do kostola nad potokom.

  Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca

Lokca – okres Námestovo
(Lokcza – Námesztói járás)
• Bočný barokový oltár sv. Jána Nepomuckého v kostole Najsvätejšej Trojice. V strede oltára sa nachádza polychrómované súsošie svätca na oblaku medzi anjelmi.

  Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca

Lokca – okres Námestovo
(Lokcza – Námesztói járás)
• Náhrobok Jána a Heleny Branic­kých (Braniczky) s reliéfom sv. Jána Nepomuckého na cintoríne pri kostole Najsvätejšej Trojice.

  Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca

Lokca – okres Námestovo
(Lokcza – Námesztói járás)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého pri dome číslo 191 s drevenou sochou svätého. Ján Nepomucký drží v ru­kách krucifix a palmu. Nižšie sú zobrazené dve scény: spoveď kráľov­nej Žofie a sv. Ján zhodený z Kar­lovho mosta do Vltavy.

  Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca

Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca
Lokca

Lomná – okres Námestovo
(Lomna – Námesztói járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého v nike fasády kaplnky Najsvätejšej Trojice (nazývanej Juricova) z r. 1840 na dolnom konci dediny. Nápisy: „Kucti Sv. Trojice. Vistavi Jano Juren z Lom­nej. Anno 1840”, „Túto kaplnku pre­budovali veriaci v Lomnej z vďačnosti Bohu za dar slobody r. Pána 1991”.

  Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná

Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná

Lomná – okres Námestovo
(Lomna – Námesztói járás)
• Obnovená drevená soška sv. Jána Nepomuckého. Pôvodne bola umiest­nená vo výklenku Mariánskeho stĺpu v centre obci.

  Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná

Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná

Lomná – okres Námestovo
(Lomna – Námesztói járás)
• Kamenný Mariánsky stĺp z r. 1843 v centre obci s novou drevenou soš­kou sv. Jána Nepomuckého.

  Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná

Lomná – okres Námestovo
(Lomna – Námesztói járás)
• Náhrobok Jána Šimurdy (zomrel v r. 1937) s reliéfom sv. Jána Nepo­muckého na starom cintoríne.

  Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná
Lomná

Malatiná – okres Dolný Kubín
(Malatina – Alsókubini járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1811 pred kostolom Všetkých svätých.
     Na podstavci je latinský nápis: „S.[ancte] Ioannes Nep.[omucene] ora pro nobis, an[n]o 1811” [18].

  Malatiná
Malatiná
Malatiná
Malatiná
Malatiná
Malatiná
Malatiná
Malatiná

Medzibrodie nad Oravou – okres Dolný Kubín
(Medzibrogy – Alsókubini járás)
• Murovaná kaplnka s kamennou sochou sv. Jána Nepo­muckého.

  Medzibrodie nad Oravou
Medzibrodie nad Oravou
Medzibrodie nad Oravou
Medzibrodie nad Oravou
Medzibrodie nad Oravou
Medzibrodie nad Oravou
Medzibrodie nad Oravou
Medzibrodie nad Oravou

Námestovo – okres Námestovo
(Námesztó – Námesztói járás)
• Kamenný stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého (a jazykom svätca na podstavci) z roku 1851, pri ceste č. 78, v smere do Lokce.

  Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo
Námestovo

Nižná – okres Tvrdošín
(Nizsna – Vári járás)
• Pri ceste č. 59 sochy troch sv. Jánov na vysokých stĺpoch (sv. Jána Apo­štola, sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Nepomuckého), ktoré dal v roku 1825 postaviť farár Ján Nepomuk Dren­gubjak ako pamätník na katastro­fálnu povodeň z roku 1813.
     Nápis na stĺpe: „Honori Sancti Ioannis Nep.[omuceni] a periculo suffocationis oc­casione fatalis aquae eluvionis, conservatus, virtute eliciti, tunc qua Habovkensis pronunc qua Nizsnen­sis Parochus voti, propriis ex­pensis posuit Ioannes Nep.[omuce­nus] Drengubiák” [19].

  Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná

Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná

Nižná – okres Tvrdošín
(Nizsna – Vári járás)
• Obraz sv. Jána Nepomuckého z pô­vodného bočného oltára z 18. storočia, dnes na chóre v kostole sv. Gála.

  Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná

Nižná – okres Tvrdošín
(Nizsna – Vári járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého v bočnom (juž.) oltári kostola sv. Gála. Oltár znázorňuje Ružencovú Pannu Máriu a je z roku 1913. Jeho autorom je juhotyrolská firma Prinoth.

  Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná
Nižná

Novoť – okres Námestovo
(Novoty – Námesztói járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého neďaleko kostola Narodenia Panny Márie. Tento ka­menný stĺp s plastikou zadovážila farnosť v roku 1805. Na podstavci sa nachádza jazyk svätca a nižšie je reliéf – hodenie z mosta.

  Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť

Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť

Novoť – okres Námestovo
(Novoty – Námesztói járás)
• Drevená polychrómovaná socha svätého Jána Nepomuckého v strede obce.

  Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť
Novoť

Oravská Jasenica, okr. Námestovo
(Jaszenicza – Námesztói járás)
• Polychrómovaná socha sv. Jána Nepomuckého v hornej časti dediny (pri dome číslo 66) z okolo polovice 19. storočia, obno­vená v r. 2006.

  Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica

Oravská Jasenica, okr. Námestovo
(Jaszenicza – Námesztói járás)
• Kamenný stĺp svätej Trojice z r. 1836 v dolnej časti dediny (pri dome číslo 215). Na čelnej strane päty reliéf sv. Ján Nepomuckého (ležiaca postava v dlhom odeve) a nápis: „Sv. Ján Nep.”.

  Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica
Oravská Jasenica

Oravská Lesná – okres Námestovo
(Erdőtka – Námesztói járás)
• Prícestný kamenný stĺp so súsoším korunovania Panny Márie Najsvä­tejšou Trojicou z r. 1892 v osade Lehotská, ktorý vyrezal Ján Bielo­potoczky (Bielopotocký) z Bieleho Potoka. Na prednej strane podstavca je socha sv. Jána Nepomuckého a nápis: „Ku poklone Najsv. Trojici k úcte preblah. Panny Marye a sv. Jána Nepomuckého Postavil z ná­božného sľubu Ján Vengryn st. z Erdőuky Roku 1892 dňa 16 Juli ”.

  Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná

Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná
Oravská Lesná

Oravské Veselé – okres Námestovo
(Veszele – Námesztói járás)
• Kamenná socha sv. Jána Nepo­muckého na stĺpe z roku 1791 pred kostolom sv. Alžbety. Na podstavci reliéfy – sv. Martin a erb Revických. Úplne dolu je latinský nápis: „Erexit Martinus Reviczki de Revisne paro­chus Vesze­lensis” [20].

  Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé

Oravské Veselé – okres Námestovo
(Veszele – Námesztói járás)
• Obraz sv. Jána Nepomuckého kľačiaceho pred krížom, na bočnom (sev.) oltári v kostole sv. Alžbety.

  Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé
Oravské Veselé

Oravský Biely Potok, okr. Tvrdošín
(Bjelipotok – Vári járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého v bočnom (sev.) oltári kostola sv. Štefana.

  Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok

Oravský Biely Potok, okr. Tvrdošín
(Bjelipotok – Vári járás)
• Soška sv. Jána Nepomuckého vo výklenku podstavca prícestného stĺpa s kamennou plastikou Panny Márie Bolestnej z r. 1890 na západnom konci dediny (vedľa domu č. 194 v miestnej časti Hušták). Stĺp dal po­staviť Ján Šangala s manželkou.

  Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok

Oravský Biely Potok, okr. Tvrdošín
(Bjelipotok – Vári járás)
• Zarastený náhrobok (na cintoríne) s reliéfom sv. Jána Nepomuckého s prstom na perách a s čiernym kovo­vým krížom v ruke.

  Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok
Oravský Biely Potok

Oravský Podzámok – okres Dolný Kubín
(Árvaváralja – Vári járás)
• Kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1831, katolícky, empírový – jednoloďová stavba s krížnou loďou s predstavanou vežou.

  Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok

Oravský Podzámok – okres Dolný Kubín
(Árvaváralja – Vári járás)
• Obraz na hlavnom oltári v kostole sv. Jána Nepomuckého, ktorý pred­sta­vuje stojaceho svätca s mučeníc­kou palmou v ruke.

  Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok

Oravský Podzámok – okres Dolný Kubín
(Árvaváralja – Vári járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého umiestnená vo výklenku domu č. 15 (farský úrad).

  Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok

Oravský Podzámok – okres Dolný Kubín
(Árvaváralja – Vári járás)
• Kamenný prícestný stĺp vypínajúci sa blízko hradnej brány. Na ňom klasicistické súsošie sv. Jána Nepo­muckého s dvoma anjelmi, zo za­čiatku 19. storočia.

  Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok
Oravský Podzámok

Oravský Podzámok – okres Dolný Kubín
(Árvaváralja – Vári járás)
• Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade – baroková kazateľnica z polo­vice 18. storočia so zlatým reliéfom sv. Jána Nepomuckého.

  Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade. V pozadí kostol sv. Jána Nepomuckého v Oravskom Podzámku.
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade

Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade
Kaplnka sv. Michala na Oravskom hrade

Orawka – powiat Nowy Targ   PL
(Oravka – Trsztenai járás)
• Nástenná maľba sv. Jána Nepo­muckého v drevenom kostole sv. Jána Krstiteľa (pod chórom). Nad obrazom sa nachádza nápis: „S.Ioannes Nepo­muca...”.

  Orawka
Orawka
Orawka
Orawka
Orawka
Orawka
Orawka
Orawka

Orawka – powiat Nowy Targ   PL
(Oravka – Trsztenai járás)
• Prícestný kamenný stĺp s maľova­nou sochou sv. Jána Nepomuckého z r. 1758 neďaleko mostíku cez Čiernu Oravu (cesta do do miestnej časti Za­woda). Svätec ma drevenú hlavu.
     Na podstavci sú rozmiestnené re­liéfy svätcov: sv. Petra, sv. Barbory, sv. Jána Krstiteľa a sv. Michala Archanjela.

  Orawka
Orawka
Orawka
Orawka
Orawka
Orawka
Orawka
Orawka

Orawka, sv. Michal Archaniel
Orawka, sv. Michal Archaniel
Orawka, sv. Peter
Orawka, sv. Peter
Orawka, sv. Barbora
Orawka, sv. Barbora
Orawka, sv. Ján Krstiteľ
Orawka, sv. Ján Krstiteľ

Piekielnik – powiat Nowy Targ   PL
(Pekelnik – Trsztenai járás)
• Kamenná socha Sedembolestnej Panny Márie z r. 1824 pred modrým domom č. 280a (Rola Bryjowa). Na prednej strane kamenného podstavca je polychrómovaný reliéf sv. Jána Nepomuc­kého a nápisy:
     „ŚWIĘTY JAN NEPOMUCEN”, „TUTO SATULU DAL VISTAVIL MATEJ NOVAK 5 VII ROK 1824” (stav pred reštaurovaním).
     „TUTO STATULU DAL VISTAVIT MATEY NOVAK ROKU 1824 5 HO”.

     Reliéf svätého bol poško­dený van­dalmi. Socha bola obnovená v roku 2018.

  Piekielnik, 12.08.2010
Piekielnik, 12.08.2010
Piekielnik, 12.08.2010
Piekielnik, 12.08.2010
Piekielnik, 16.08.2011
Piekielnik, 16.08.2011

Piekielnik, 12.08.2010
Piekielnik, 12.08.2010
Piekielnik, 16.08.2011
Piekielnik, 16.08.2011
Piekielnik, 19.04.2015
Piekielnik, 19.04.2015

Piekielnik, 12.08.2010
Piekielnik, 12.08.2010
Piekielnik, 16.08.2011
Piekielnik, 16.08.2011
Piekielnik, 19.04.2015
Piekielnik, 19.04.2015

Piekielnik, 31.03.2019
Piekielnik, 31.03.2019
Piekielnik, 31.03.2019
Piekielnik, 31.03.2019
Piekielnik, 31.03.2019
Piekielnik, 31.03.2019
Piekielnik, 31.03.2019
Piekielnik, 31.03.2019

Piekielnik – powiat Nowy Targ   PL
(Pekelnik – Trsztenai járás)
• Kamenná socha Sedembolestnej Panny Márie z r. 1839 pred domom č. 44 (Rola Rokicka). Na prednej strane kamenného podstavca je reliéf sv. Jána Nepomuc­kého a nápisy:
     „S. JOANES”, „TUTO STATULU DA­LA VISTAVIT MARTA ROKICKA ROKU 1839 [?]HO NOVEM RPI [novembra?]”.
     Socha bola zreštaurovaná v r. 2017.

  Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik

Piekielnik – powiat Nowy Targ   PL
(Pekelnik – Trsztenai járás)
• Drevená socha sv. Jána Nepomuc­kého v kostole sv. Jakuba.

  Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik
Piekielnik

Podbiel – okres Tvrdošín
(Podbjel – Vári járás)
• Stĺp so sochou sv. Jána Nepo­muckého z roku 1780, pri ceste č. 59, v smere do Tvrdošína (vedľa domu č. 10). „Roku 1998 dal re­novovať Ján Sitek [narodený v Trste­nej] minister obrany Slovenskej Republiky”. Na pod­stavci je nápis: „FM Anno 1780”.

  Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel

Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel

Podbiel – okres Tvrdošín
(Podbjel – Vári járás)
• Náhrobok Jána Krafského (Kraf­szky) so sochou sv. Jána Nepomuc­kého na cintoríne.

  Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel

Podbiel – okres Tvrdošín
(Podbjel – Vári járás)
• Náhrobok so sochou sv. Jána Nepo­muckého na cintoríne.

  Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel
Podbiel

Podsarnie – powiat Nowy Targ   PL
(Szárnya – Trsztenai járás)
• Kamenný prícestný stĺp s maľova­nou sochou sv. Jána Nepomuckého v zapadnej časti dediny (vedľa domu č. 89). Na prednej strane kamenného podstavca je reliéf sv. Kataríny Ale­xandrijskej a nápis: „Tuto Statulu Fun­doval Jan Kapuštak 1884”.

  Podsarnie
Podsarnie
Podsarnie
Podsarnie
Podsarnie
Podsarnie
Podsarnie
Podsarnie

Podsarnie
Podsarnie
Podsarnie
Podsarnie
Podsarnie
Podsarnie

Podszkle – powiat Nowy Targ   PL
(Bukovinapodszkle – Trsztenai járás)
• Polychrómovaná socha sv. Jána Nepomuckého pod dvoma smrekov­cami vedľa domu č. 124A na zapad­nom konci dediny (v miestnej časti Jędraszkowa).

  Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle

Podszkle – powiat Nowy Targ   PL
(Bukovinapodszkle – Trsztenai járás)
• Náhrobok Jána Vlčka (Ioanes Senior Vilcsek, zomrel v r. 1827) s po­maľovanou striebornou farbou so­chou sv. Jána Nepomuckého na cin­toríne, ktorý sa nachádza 300 m na juh od kostola sv. Rozálie.

  Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle

Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle
Podszkle

Podwilk – powiat Nowy Targ   PL
(Podvilk – Trsztenai járás)
• Polychrómovaný stĺp z 18. storočia pri ceste č. 7 (E77) so sochou sv. Jána Nepomuc­kého a jazykom svätca na podstavci. Po stranách sochy dvoch anjelov s atribútmi sv. Jána Nepo­muckého.

  Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk

Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk

Podwilk – powiat Nowy Targ   PL
(Podvilk – Trsztenai járás)
• Kamenná socha Panny Márie s Die­ťaťom z r. 1759 (obno­vená v r. 1815) vedľa domu č. 285 pri ceste č. 7 (E77). Na zadnej strane stĺpa je vytesaný po­lychrómovaný reliéf sv. Jána Nepo­muckého na ko­lenách pred krížom. Pôvodne sa stĺp nachádzal oproti starej fare pri hlavnej ceste.

  Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk

Podwilk – powiat Nowy Targ   PL
(Podvilk – Trsztenai járás)
• Obraz sv. Jána Nepomuckého na južnej strane v strede kostola svätého Martina. Svätec kľačí na oblaku nad mostom, z ktorého bol zhodený.

  Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk

Podwilk – powiat Nowy Targ   PL
(Podvilk – Trsztenai járás)
• Polychrómovaný vysoký stĺp z r. 1773 so sochou sv. Jána Nepomuc­kého na ľavým brehu riečky Oravka, pri pri sútoku s Bukovinským poto­kom v podvlčianskej časti Zemianstvo, ktorá bola vo vlastníctve šľachtického rodu Vilčekovcov (Wilczek). Na pod­stavci sú ornamentálne ozdoby (rast­linné motívy) a nápis „ANNO 1773 DIE 12 8[octo]bris”.

  Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk
Podwilk

Pribiš – okres Námestovo
(Pribis – Alsókubini járás)
• Kamenná socha sv. Jána Nepo­muckého nad dedinou.

  Pribiš
Pribiš
Pribiš
Pribiš
Pribiš
Pribiš
Pribiš
Pribiš

Pribiš
Pribiš
Pribiš
Pribiš
Pribiš
Pribiš
Pribiš
Pribiš

Rabča – okres Námestovo
(Rabcsa – Námesztói járás)
• Kamenná socha sv. Jána Nepo­muckého z roku 1821 na kamennom stĺpe na tzv. „torgovisku” pred kosto­lom Navštívenia Panny Márie. Obno­vená v r. 1863, r. 1990, r. 2003 [21]. Na podstavci jazyk svätca a nápisy: „Obnoveni Roku 1863 dňa 30 juni ”, „An[n]o Domini 1821”.

  Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča

Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča

Rabča – okres Námestovo
(Rabcsa – Námesztói járás)
• Kamenná socha sv. Jána Nepo­muckého z 19. stor. pri vchode do ko­stola Navštívenia Panny Márie (skôr na bráne cintorína pri kostole).

  Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča
Rabča

Rabčice – okres Námestovo
(Rabcsicze – Námesztói járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého na severnej strane v strede kostola Všet­kých svätých.

  Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice

Rabčice – okres Námestovo
(Rabcsicze – Námesztói járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého v bočnom (sev.) oltári kostola Všetkých svätých [22].

  Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice

Rabčice – okres Námestovo
(Rabcsicze – Námesztói járás)
• Soška sv. Jána Nepomuckého (a sv. Kataríny Alexandrijskej) vo výklenku na fasáde kaplnky v miestnej časti Sadľová raľa.

  Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice
Rabčice

Sedliacka Dubová – okres D. Kubín
(Parasztdubova – Vári járás)
• Kaplnka sv. Jána Nepomuckého z r. 1950 na hradisku so sochou svätého. Sv. Ján Nepo­mucký v pravej ruke drží malý zlatý krížik, v ľavej ruke pal­mový list.

  Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová

Sedliacka Dubová – okres D. Kubín
(Parasztdubova – Vári járás)
• Kamenný stĺp so súsoším koruno­vania Panny Márie Najsvätejšou Tro­jicou vo farskej záhrade (dom č. 14) pri ceste č. 59. Na piedestáli sa na­chádza reliéf sv. Jána Nepomuckého.

  Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová

Sedliacka Dubová – okres D. Kubín
(Parasztdubova – Vári járás)
• Poškodený náhrobok s reliéfom sv. Jána Nepomuckého na starom cintoríne.

  Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová

Sihelné – okres Tvrdošín
(Szihelne – Námesztói járás)
• Kamenný stĺp svätej Trojice z r. 1840 (pri obchode), ktorý dal postaviť Pavel Butor. Na čelnej strane päty reliéf sv. Ján Nepomuckého (ležiaca postava v dlhom odeve).

  Sihelné
Sihelné
Sihelné
Sihelné
Sihelné
Sihelné

Suchá Hora – okres Tvrdošín
(Szuchahora – Trsztenai járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého pred kostolom Krista Kráľa, ľudová práca zo začiatku 19. storočia. Na podstavci reliéf – sv. Jozef s dieťaťom.

  Suchá Hora
Władysław Skoczylas (1883–1934), Figura w Suchej Górze na Orawie, cca 1913.
Verejná doménaZdroj: Biblioteka Narodowa.
Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora – sv. Jozef s dieťaťom

Suchá Hora – okres Tvrdošín
(Szuchahora – Trsztenai járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého na východnej strane v strede kostola Kri­sta Kráľa.

  Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora
Suchá Hora

Trstená – okres Tvrdošín
(Trsztena – Trsztenai járás)
• Stĺp so sochou sv. Jána Nepomuc­kého s dvoma anjelmi z 18. storočia (1776, reštauro­vaný 1936, 2011) pred františkánskym kostolom sv. Juraja na Ná­mestí M.R. Štefánika. V r. 1876 bola stredná časť stĺpa nahradená novým kamenným blokom s reliéfmi sv. Michala Archanjela na južnej stra­ne a sv. Floriána na severnej strane. Pravdepodobne v tomto období bola k stĺpu doplnená aj kamenná ohrada. Na čelnej strane päty sa nachádza reliéf sv. Donáta a sv. Ondreja.
     Z rekonštruovaného trstenského ná­mestia stĺp so sochou sv. Jána Nepo­muckého zmizol v r. 2010. Po zreštaurovaní obnovený stĺp vrátili na pôvodné miesto v r. 2011.

  Trstená, 25.05.2010
Trstená, 25.05.2010
Trstená, 24.03.2011
Trstená, 24.03.2011
Trstená, 29.07.2011
Trstená, 29.07.2011
Trstená
Trstená

Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená

Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená

Trstená
Trstená
Trstená
Trstená

Trstená – okres Tvrdošín
(Trsztena – Trsztenai járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého v bočnom (záp.) oltári františkánske­ho kostola sv. Juraja (z r. 1706) na Námestí M.R. Štefánika.

  Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená

Trstená – okres Tvrdošín
(Trsztena – Trsztenai járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého na bočnom (juž.) oltári kostola sv. Mar­tina.

  Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená
Trstená

Tvrdošín – okres Tvrdošín
(Turdossin – Vári járás)
• Stĺp so sochou sv. Jána Nepomucké­ho v centre mesta, na ná­dvorí kostola Najsvätejšej Trojice zo severnej stra­ny. Je to ľudová kame­nárska práca z konca 18. storočia.

  Tvrdošín, 18.04.2010
Tvrdošín, 18.04.2010
Tvrdošín, 18.04.2010
Tvrdošín, 18.04.2010
Tvrdošín, 18.04.2010
Tvrdošín, 18.04.2010
Tvrdošín, 18.04.2010
Tvrdošín, 18.04.2010

Tvrdošín, 21.08.2011
Tvrdošín, 21.08.2011
Tvrdošín, 21.08.2011
Tvrdošín, 21.08.2011
Tvrdošín, 21.08.2011
Tvrdošín, 21.08.2011
Tvrdošín, 18.04.2010
Tvrdošín, 18.04.2010

Tvrdošín, 31.03.2019
Tvrdošín, 31.03.2019
Tvrdošín, 31.03.2019
Tvrdošín, 31.03.2019
Tvrdošín, 31.03.2019
Tvrdošín, 31.03.2019
Tvrdošín, 31.03.2019
Tvrdošín, 31.03.2019

Tvrdošín – okres Tvrdošín
(Turdossin – Vári járás)
• Na klenbe bočnej (sev.) lodi kostola Najsvätejšej Trojice sa nachádza maľ­ba: sv. Ján Nepomucký kľačí na oblaku medzi anjelmi, v ľavej ruke drží krucifix. Nižšie je zobrazený sv. Ján zhodený z Karlovho mosta do Vltavy.

  Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín

Tvrdošín – okres Tvrdošín
(Turdossin – Vári járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého v bočnom (sev.) oltári kostola Naj­svätejšej Trojice.

  Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín

Tvrdošín – okres Tvrdošín
(Turdossin – Vári járás)
• Oltárny obraz všetkých svätých (olej na plátne) v drevenom gotickom ko­stolíku Všetkých svätých na cintoríne. V hornom oblúku je namaľovaná biela stuha a na nej nápis: „Gloria haec est omnibus Sanctis Eius. Psal[mus] 149” [23]. Sv. Ján Nepo­mucký v ľavej ruke drží kríž, v pravej ruke palmový list.

  Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín

Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín

Tvrdošín – okres Tvrdošín
(Turdossin – Vári járás)
• Arkádová murovaná kaplnka so so­chou Piety pod lipou pri ceste č. 59 (ul. Vojtaššákova). Socha bola posta­vená 12. augusta 1749. Na pravom boku drieku je vytesaný reliéf sv. Jána Nepomuckého. Na drieku nachádzajú aj reliéfy sv. Márie Magdalény a sv. archanjela Michala. Poškodenú kapln­ku a sochu mesto Tvrdošín zreštauro­valo a obnovilo v roku 2009.

  Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín

Tvrdošín
Tvrdošín

Tvrdošín – okres Tvrdošín
(Turdossin – Vári járás)
• Kresba stĺpa so sochou sv. Jána Nepomuckého na nádvorí kostola Naj­svätejšej Trojice v Tvrdošíne, vysta­vená v lete 2011 v supermarkete Tesco v Tvrdošíne. Autor Djubašák Matúš.

  Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín
Tvrdošín

Ústie nad Priehradou (dnes časť mesta Trstená) – okres Tvrdošín
(Usztye – Trsztenai járás)
• Kamenný stĺp so sochou sv. Jána Nepomuckého z r. 1759 pri ceste na cintorín.
     Na podstavci sú rozmiestnené re­liéfy piatich svätcov: sv. Leonarda, sv. Juraja, sv. Floriána, sv. Ondreja a sv. Štefana kráľa.
     Socha pôvodne stála pri kostole svätej Alžbety v Ústi nad Oravou. Po zatopení obce bol presunutý na dnešné miesto v blízkosti ústianskeho cintorína.

  Ústie nad Priehradou
Ústie nad Priehradou
Ústie nad Priehradou
Ústie nad Priehradou
Ústie nad Priehradou
Ústie nad Priehradou
Ústie nad Priehradou
Ústie nad Priehradou

Ústie nad Priehradou, sv. Leonard
Ústie nad Priehradou, sv. Leonard
Ústie nad Priehradou, sv. Juraj
Ústie nad Priehradou, sv. Juraj
Ústie nad Priehradou, sv Florián
Ústie nad Priehradou, sv Florián
Ústie nad Priehradou, sv. Ondrej
Ústie nad Priehradou, sv. Ondrej
Ústie nad Priehradou, sv. Štefan
Ústie nad Priehradou, sv. Štefan

Vaňovka (dnes miestna časť Hruš­tína) – okres Námestovo
(Vanyovka – Námesztói járás)
• Soška sv. Jána Nepomuckého na hlavnom oltári vo filiálnom kostole sv. Vendelína.

  Vaňovka
Vaňovka
Vaňovka
Vaňovka
Vaňovka
Vaňovka
Vaňovka
Vaňovka

Vasiľov – okres Námestovo
(Vasziló – Námesztói járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého vo výklenku nad vchodom do kostola sv. Jána a Pavla, rímskych mučeníkov.

  Vasiľov
Vasiľov
Vasiľov
Vasiľov
Vasiľov
Vasiľov
Vasiľov
Vasiľov

Vavrečka – okres Námestovo
(Vavrecska – Námesztói járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1869 na križovatke pri autobusovej zastávke (cesta č. 520). Vzadu na pod­stavci je nápis: „Fundator Mathe­us Janotik Obivatel Vavrecki”.

  Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka
Vavrečka

Zákamenné – okres Námestovo
(Zákameneklin – Námesztói járás)
Kaplnka s maľovanou sochou sv. Jána Nepomúckeho z druhej polovice 18. storočia pri kostole Nanebovzatia Panny Márie (na kopci).
     Neznámy páchateľ sa z utorka 3. januára na stredu 4. januára 2012 vlámal do kaplnky pred kostolom. Odstránil visací zámok na kovovom ráme dverí kaplnky a z jej priestoru odcudzil vzácnu rokokovú sochu sv. Jána Nepomuckého, zapísanú v zo­zname hnuteľných kultúrnych pa­mia­tok Slovenska. Zlodejovi hrozí trest odňatia slobody na tri roky až desať rokov.
     „Nie je problém urobiť podľa fotky novú sochu, ale pre nás má historickú hodnotu, preto je jej strata nevyčísli­teľná. Autor ju urobil s láskou, cirkev a ľudia sa o ňu starali. Stála tam dvesto rokov. Vyrastali s ňou celé generácie. Teraz pravdepodobne skon­čí v súkromnej zbierke”, povedal farár Andrej Dulák [24].

  Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné

Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné

Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné

Zákamenné – okres Námestovo
(Zákameneklin – Námesztói járás)
• Nová socha sv. Jána Nepomuckého v kaplnke pri farskom kostole. Zho­tovil ju Mgr. art. Juraj Brišák zo Zákamenného.

  Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné

Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné

Zákamenné – okres Námestovo
(Zákameneklin – Námesztói járás)
• Murovaná kaplnka z druhej polovice 18. storočia s maľovanou sochou sv. Jána Nepomuckého, pri moste cez Klinianku na ceste do obce Novoť.

  Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné
Zákamenné

Zázrivá – okres Dolný Kubín
(Zázriva – Alsókubini járás)
• Drevený polychrómovaný reliéf na hlavnom oltári v kostole Nanebo­vzatia Panny Márie. V hornej časti reliéfu je korunovanie Panny Márie Najsvätej­šou Trojicou, pod ňou Ar­chanjel Michal (s mečom a štítom) a vedľa neho sv. Ján Nepo­mucký. Svätec má prst na ústach, v ľavej ruke drží kríž.

  Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá

Zázrivá – okres Dolný Kubín
(Zázriva – Alsókubini járás)
• Drevená polychrómovaná socha sv. Jána Nepomuckého v kostole Na­nebo­vzatia Panny Márie. Socha bola pô­vodne umiestnená na bočnom ol­tári. Tento oltár bol zakúpený okolo roku 1968 z Čiech (v súčasnosti z neho existujú iba časti).

  Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá, oltár zakúpený okolo roku 1968 z Čiech, fot. zo zbierok farskej galérie
Zázrivá, oltár zakúpený okolo roku 1968 z Čiech, fot. zo zbierok farskej galérie

Zázrivá – okres Dolný Kubín
(Zázriva – Alsókubini járás)
• Obraz znázorňujúci sv. Jána Ne­pomuckého z pôvodného kostolíka, ktorý zničil požiar v r. 1834. Nama­ľoval ho kňaz Maximilián Račkay (Rácskay, Ratskay) v r. 1854. Dnes vystavený v galérii v kostolnej veži.

  Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá
Zázrivá

Zuberec – okres Tvrdošín
(Zuberecz – Vári járás)
• Vitráž v presbytériu (na východnej strane) v kostole sv. Vendelína z r. 1932. Vitráž vyrobil pred rokom 1932 Jan Říha z Brna. „Daroval Ján Har­mata, Australia.”

  Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec

Zuberec – okres Tvrdošín
(Zuberecz – Vári járás)
• Vysoký kamenný kríž na dolnom konci dediny. Na piedestáli sa nachá­dza socha sv. Jána Nepomuckého.

  Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec

Zuberec – okres Tvrdošín
(Zuberecz – Vári járás)
• Náhrobok Jána Kuľašníka s relié­fom sv. Jána Nepomuckého s prstom na perách, na sta­rom cintoríne.

  Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec

Zuberec – okres Tvrdošín
(Zuberecz – Vári járás)
• Náhrobok Jána Jantoláka s reliéfom sv. Jána Nepomuckého na starom cintoríne.

  Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec
Zuberec

Zubrohlava – okres Námestovo
(Zubrohlava – Námesztói járás)
• Socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1852 pri hlavnej ceste povyše kostola sv. Petra a Pavla. Na podstavci je latinský nápis „E pia devotione erexit Iosephus Kovalcsyk ut sit laus honor­que beato Ioanni Nepomuceno” [25]. Pôvodne bola okolo sochy oplotenie z pieskovca. V r. 1999 bola socha sv. Jána reštaurovaná Petrom Gregvore­kom z Košolnej. Po náraze autom bola opäť reštaurovaná v r. 2009.
     Pri soche rastú štyri lipy, vysadené na počesť cisárovnej Alžbety zvanej Sissi, po jej smrti v r. 1898.

  Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava

Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava

Zubrohlava – okres Námestovo
(Zubrohlava – Námesztói járás)
• Odliatok reliéfu sv. Jána Nepo­muckého v nike domu na križovatke ulíc Výhonovej a Vyšnej [26].
     Originál: kamenný stĺp so súsoším korunovania Panny Márie Najsvä­tejšou Trojicou v Breze, r. 1864. Na prednej strane podstavca je reliéf sv. Jána Nepomuckého.

  Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava
Zubrohlava

Zubrzyca Górna – pow. Nowy Targ
(Felsőzubricza – Trsztenai járás)   PL
• Kamenný stĺp so súsoším koruno­vania Panny Márie Najsvätejšou Tro­jicou z r. 1891 vedľa domu č. 36A. Na bočnej strane ka­men­ného pod­stavca je reliéf sv. Jána Ne­pomuc­kého. Stĺp „vystavil Jan Gyurcsak zo sinom Ignacom 1891”.

  Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna

Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna

Zubrzyca Górna – pow. Nowy Targ
(Felsőzubricza – Trsztenai járás)   PL
• Prícestný kríž z r. 1897 na sedlu (Przełęcz Zubrzycka) v miestnej časti Ignatówka. Na bočnej strane ka­men­ného podstavca je reliéf sv. Jána Ne­pomuc­kého. Kríž dali postaviť „Błażej Czarny z Mosurówki” a jeho man­želka Anna.

  Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna

Niektoré obrazy a sochy sv. Jána Nepomuckého v štátnych zbierkach na Orave


Oravská galéria – Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 11
Zbierky tradičného ľudového výtvarného umenia v Župnom dome.
www.oravskagaleria.sk

Poškodená drevená socha na volutovom podstavci, Slovensko, 18. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Poškodená drevená socha (výš. 98 cm) na volutovom podstavci – Slovensko, 2. pol. 18. stor.
Drevená socha, Slovensko, 18. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 50 cm) – Slovensko, 18. stor.
Drevená socha
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 40 cm).
Drevená soška
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená soška (výš. 33 cm).
Drevená socha
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 49 cm).
Drevená socha
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 40 cm).
Drevená socha (bez rúk), 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená soška bez rúk (výš. 30 cm), 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk

Drevená socha s piatimi hviezdami okolo hlavy
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 50 cm) s piatimi hviezdami okolo hlavy.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená figúrka z betlehemu z Lok­ce, prelom 18. a 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená figúrka (výš. 14 cm) z betlehemu z Lok­ce, prelom 18. a 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená socha, 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 97 cm), 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Kamenná socha, 2. pol. 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Kamenná socha (výš. 90 cm), 2. pol. 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená socha s piatimi hviezdami okolo hlavy.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 106 cm) s piatimi hviezdami okolo hlavy.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Kamenná socha
Oravská galéria – Dolný Kubín
Kamenná socha (výš. 65 cm).
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená socha, stredné Slovensko, Tajov, 1848
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 41 cm) z r. 1848 – stredné Slovensko, Tajov. Autor: E. Gregor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená socha, 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 45 cm), 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk

Drevená socha, 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 39,5 cm), 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená socha s podstavcom v tvare mosta
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 49,5 cm) s piatimi hviezdami okolo hlavy a s podstavcom v tvare mosta.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená socha
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 38 cm).
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená soška na podstavci
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená soška na podstavci (výš. 39 cm).
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená socha
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 34 cm).
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená socha
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 53 cm).
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená socha
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 56 cm).
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená socha
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 29 cm).
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk

Drevená soška na podstavci
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená soška na podstavci (výš. 30 cm).
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevená socha
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevená socha (výš. 68 cm).
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Olejomaľba na plátne, 1785-1800
Oravská galéria – Dolný Kubín
Olejomaľba na plátne (48 × 67,4 cm), 1785–1800.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Obraz oltárny, tempera na dreve, 18. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Obraz oltárny, tempera na dreve (75 × 116 cm), 18. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevoryt na papieri
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevoryt na papieri (6,3 × 10,6 cm).
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Drevoryt na papieri, okolo 1800
Oravská galéria – Dolný Kubín
Drevoryt na papieri (27,8 × 38,7 cm), Imrich Spevák, okolo 1800.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk

Podmaľba na skle, 1. pol. 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Podmaľba na skle (30,5 × 40 cm), 1. pol. 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Podmaľba na skle, 1. pol. 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Podmaľba na skle (21 × 30,5 cm), Majster huňatých obočí, 1. pol. 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Podmaľba na skle, 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Podmaľba na skle (17 × 25 cm), 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Podmaľba na skle, 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Podmaľba na skle (22 × 32 cm), 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Podmaľba na skle, 1. pol. 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Podmaľba na skle (29,5 × 40 cm), 1. pol. 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk
Sv. Ján Nepomucký a sv. Anna samotretia, podmaľba na skle, 1. pol. 19. stor.
Oravská galéria – Dolný Kubín
Sv. Ján Nepomucký a sv. Anna samotretia – podmaľba na skle (40,5 × 27,5 cm), Majster huňatých obočí, 1. pol. 19. stor.
Verejná doménaZdroj: webumenia.sk


Slanický Ostrov umenia – Námestovo (Slanica)
Trvalá expozícia ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. V interiéri kostola Povýšenia sv. Kríža je nainštalovaná expozícia „Tradičná ľudová plastika a maľba” a v exteriéri vzniklo lapidárium „Oravskej kamenárskej tvorby 18. a 19. storočia” s odliatkami z originálov, ktoré zostali na pôvodných miestach.
www.oravskagaleria.sk

Odliatok reliéfu zo Sedliackej Dubovej
Slanický Ostrov umenia – Námestovo (Slanica)
Odliatok reliéfu. Originál: náhrobok s reliéfom sv. Jána Nepomuckého na starom cintoríne v Sedliackej Dubovej.
Odliatok reliéfu z obce Habovka
Slanický Ostrov umenia – Námestovo (Slanica)
Odliatok reliéfu. Originál: náhrobok s reliéfom sv. Jána Nepomuckého na cintoríne v obci Habovka.
Odliatok reliéfu z obce Breza
Slanický Ostrov umenia – Námestovo (Slanica)
Odliatok reliéfu. Originál: kamenný stĺp so so súsoším korunovania Panny Márie Najsvätejšou Trojicou v Breze, r. 1864. Na prednej strane podstavca je reliéf sv. Jána Nepomuckého.
Odliatok reliéfu z Oravskej Jasenici
Slanický Ostrov umenia – Námestovo (Slanica)
Odliatok reliéfu s nápisom „Sv. Ján Nep.”
Originál: kamenný stĺp svätej Trojice v Oravskej Jasenici, r. 1836. Na čelnej strane päty reliéf sv. Jána Nepomuckého (ležiaca postava v dlhom odeve).
Odliatok reliéfu z Novoti
Slanický Ostrov umenia – Námestovo (Slanica)
Odliatok reliéfu. Originál: kamenný stĺp sv. Jána Nepomuckého z Novoti, r. 1805. Na čelnej strane päty reliéf – hodenie z mosta.

Kamenná socha v murovanej kaplnke, 2. pol. 19. stor.
Slanický Ostrov umenia – Námestovo (Slanica)
Kamenná socha (výš. 90 cm) v murovanej kaplnke. Originál (z 2. pol. 19. stor.) v Ora­vskej galérii v Dolnom Kubíne.
Drevená socha, Slovensko, 18. stor.
Slanický Ostrov umenia – Námestovo (Slanica)
Drevená socha (výš. 50 cm) – Slovensko. Originál (z 18. stor.) vystavený v Oravskej galérii v Dol­nom Kubíne.
Drevená socha, Slovensko, 19. stor.
Slanický Ostrov umenia – Námestovo (Slanica)
Drevená socha (výš. 45 cm) – Slovensko. Originál (z 19. stor.) v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.
Drevená socha, stredné Slovensko, Tajov, 1848
Slanický Ostrov umenia – Námestovo (Slanica)
Drevená socha – stredné Slovensko, Tajov. Originál (z r. 1848) v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Autor: E. Gregor.
Drevená figúrka z betlehemu z Lokce, prelom 18. a 19. stor.
Slanický Ostrov umenia – Námestovo (Slanica)
Drevená figúrka (výš. 14 cm) z betlehemu z Lok­ce. Originál (z prelomu 18. a 19. stor.) v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.


Múzeum oravskej dediny (skanzen) – Zuberec (Brestova)
www.muzeum.zuberec.sk

Podmaľba na skle v šoltýskom dome z Novote
Múzeum oravskej dediny – Zuberec (Brestova)
Podmaľba na skle v prednej izbe v drevenom šoltýskom dome z Novote. Originál (z 1. pol. 19. stor.) v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.


Orawski Park Etnograficzny (skanzen) – Zubrzyca Górna [27]   PL
www.orawa.eu

Olejomaľba na plátne
Orawski Park Etnograficzny – Zubrzyca Górna
Olejomaľba na plátne. Sv. Ján je zobrazovaný s osmimi hviezdami okolo hlavy.
Viedenská chromolitografia
Orawski Park Etnograficzny – Zubrzyca Górna
Viedenská chromolitografia so sochou sv. Jána Nepomuckého na Karlovom moste v Prahe.
Chromolitografia sv. Jána s prstom na pe­rách
Orawski Park Etnograficzny – Zubrzyca Górna
Chromolitografia sv. Jána Nepomuckého s prstom na pe­rách. V pozadí panoráma Prahy.
Chromolitografia v chalupe Paś-Filipka
Orawski Park Etnograficzny – Zubrzyca Górna
Chromolitografia v chalupe Paś-Filipka. V pozadí panoráma Prahy a most cez Vltavu.
Podmaľba na skle v chalupe Kota
Orawski Park Etnograficzny – Zubrzyca Górna
Podmaľba na skle v chalupe Kota.
Podmaľba na skle v šoltýskom dome
Orawski Park Etnograficzny – Zubrzyca Górna
Podmaľba na skle v drevenom šoltýskom dome („dwór Moniaków”).

Socha z kostola v Chyžnom
Orawski Park Etnograficzny
– Zubrzyca Górna
Drevená socha v kostole Panny Márie Snežnej z Tokarne. Socha pochádza z kostola v Chyžnom.
Drevená socha z r. 1776
Orawski Park Etnograficzny
– Zubrzyca Górna
Drevená socha z r. 1776.
Sadrová socha z prelomu tisícročí
Orawski Park Etnograficzny
– Zubrzyca Górna
Sadrová socha z prelomu tisícročí.


Niektoré oravské obrazy a sochy sv. Jána Nepomuckého v štátnych zbierkach mimo Oravy


Muzeum Tatrzańskie – Zakopane, ul. Krupówki 10   PL
www.muzeumtatrzanskie.pl

Podmaľba na skle, Orava
Muzeum Tatrzańskie – Zakopane
Podmaľba na skle (32 × 21,5 cm), Orava.
Zdroj: Obrazy na szkle XVIII–XIX w. w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego, fot. 357.
Podmaľba na skle, Chyżne
Muzeum Tatrzańskie – Zakopane
Podmaľba na skle (30 × 20 cm), Chyżne.
Zdroj: Obrazy na szkle XVIII–XIX w. w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego, fot. 358.
Podmaľba na skle, Zubrzyca
Muzeum Tatrzańskie – Zakopane
Podmaľba na skle (39,5 × 29 cm), Zubrzyca.
Zdroj: Obrazy na szkle XVIII–XIX w. w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego, fot. 360.
Podmaľba na skle, Lipnica Mała
Muzeum Tatrzańskie – Zakopane
Podmaľba na skle (39,5 × 29 cm), Lipnica Mała.
Zdroj: Obrazy na szkle XVIII–XIX w. w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego, fot. 361.


Muzeum Narodowe – Kraków, al. 3 Maja 1   PL
www.mnk.pl

Podmaľba na skle, Jabłonka, 2. pol. 19. stor.
Muzeum Narodowe – Kraków
Podmaľba na skle (40 × 26 cm), Jabłonka, 2. pol. 19. stor.
Verejná doménaZdroj: zbiory.mnk.pl
Podmaľba na skle, Lipnica Wielka, 2. pol. 19. stor.
Muzeum Narodowe – Kraków
Podmaľba na skle (37 × 39 cm), Lipnica Wielka, 2. pol. 19. stor.
Verejná doménaZdroj: zbiory.mnk.pl


Dnes už neexistujúce oravské obrazy, sochy, oltáre a kaplnky sv. Jána Nepomuckého


Habovka – okres Tvrdošín  (Habovka – Vári járás)
• Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého v kostole Sedembolestnej Panny Márie (1. pol. 19. storočia).

Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého, pred ktorým stále svietila lampa. (1. pol. 19. storočia).
     Štefan Šmálik, Črty z histórie habovskej farnosti.

  Habovka
Habovka – kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Hladovka – okres Tvrdošín  (Hladovka – Trsztenai járás)
• Kamenný stĺp, „v ktorom je vsadený svätý Ján Nepomucký” (18 stor.).

Latinský dokument Puncta z druhej polovice 18. storočia v slovenskom preklade vraví toto: (...)
Sochy a kríže vo farnosti Trstená v 18. storočí
(...)
Smerom do Hladovky pri prameni je kamenný stĺp, v ktorom je vsadený svätý Ján Nepomucký.
     Marek Ďurčo, Farnosť Trstená v premenách času v 17. a 18. storočí (2.), s. 4–6.

  Hladovka
Hladovka. Voj. mapovanie 1, 1782–1785. Zdroj: https://mapire.eu.

Lipnica Wielka – pow. Nowy Targ  (Alsólipnicza – Trsztenai járás)    PL
• Socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú v r. 1751 dala postaviť rodina Karnafely.

Visitatio canonica Ecclesiae et Parochiae Alsó-Lipniczensis die 15 Junii 1833 peracta (bp J. Bélik)
Caput I, par. 4.
De Crucibus et Statuis
Sunt intra Possessionem in viis, atque campis Cruces, et Statuae SS. ex solido Materiali structae N° 6. (...)
2. Statua Joannis Nep. per Familiam Karnafely 1751. erecta.
     Tadeusz M. Trajdos, Wizytatorzy o figurach kamiennych w Orawce i Lipnicy Wielkiej, s. 87.

  Lipnica Wielka
Lipnica Wielka. Voj. mapovanie 1, 1782–1785. Zdroj: https://mapire.eu.

Lipnica Wielka – pow. Nowy Targ  (Alsólipnicza – Trsztenai járás)    PL
• Socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú v r. 1823 dal postaviť Ján Kudja.

Visitatio canonica Ecclesiae et Parochiae Alsó-Lipniczensis die 15 Junii 1833 peracta (bp J. Bélik)
Caput I, par. 4.
De Crucibus et Statuis
Sunt intra Possessionem in viis, atque campis Cruces, et Statuae SS. ex solido Materiali structae N° 6. (...)
6. [Statua] Joannis Nep. per Joannem Kudja 1823. structa.
     Tadeusz M. Trajdos, Wizytatorzy o figurach kamiennych w Orawce i Lipnicy Wielkiej, s. 89.

  Lipnica Wielka
Lipnica Wielka

Lipnica Wielka – pow. Nowy Targ  (Alsólipnicza – Trsztenai járás)    PL
• Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (vedľa domu č. 358). Dnes už bez sochy sväteho.

  Lipnica Wielka
Lipnica Wielka

Oravské Veselé – okres Námestovo  (Veszele – Námesztói járás)
• Soška sv. Jána Nepomuckého v kostole sv. Alžbety, ktorú okolo roku 1815 vytvoril rezbár Lašák z Novote.

Matej Hadaňká [pôsobil vo Veselom] v rokoch 1803–1831. Za jeho pôsobenia začali stavať murovaný kostol. Stavba trvala desať rokov do roku 1815. Zo starého kostola preniesli tri oltáre, maľby obnovil Tomáš Nanke, organ opravil Anton Černý z Frídku, rezbár Tomášk z Mútneho vytvoril oltár sv. Kríža, kríže, kanceľ, spovedelnicu, sochy sv. Petra a Pavla, rezbár Lašák z Novote sošku Jána Nepomuckého, Max Račkaj sošky Ježiša a Magdalény a maliar Tygnowský zo Žywca krstiteľnicu.
      Cirkevný vývoj v obci Oravské Veselé.

  Oravské Veselé
Oravské Veselé – kostol sv. Alžbety.

Oravské Veselé – okres Námestovo  (Veszele – Námesztói járás)
• Prázdna kaplnka sv. Jána Nepomuckého pred vstupom do obce.

  Oravské Veselé
Oravské Veselé

Podszkle – pow. Nowy Targ  (Bukovinapodszkle – Trsztenai járás)    PL
• Socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú dal vyrobiť farár Ján Verbovszky (1814–1820).

W 1820 r. biskup spiski János Lászlo Pyrker był pierwszym wizytatorem, który odnotował ich [figur] istnienie w Podszklu. Odnalazł tam jedynie krzyż oraz figurę św. Jana Nepomucena. Zostały wystawione kosztem ówczesnego administratora parafii bukowińskiej Jana Verbovszky’ego, pracującego tam w latach 1814–1820.
Visitatio Canonica Parochiae et Ecclesiae Bukovinensis per Illustrissimum ac Reverendissimum Dominum Dominum Joannem Ladislaum Pyrker de Felső Eőr Miseratione Divina Episcopum Scepusiensem S.C. ac R.A.M. Consiliarium die 17 Junii anno 1820 peracta, Štatny Oblastný Archiv, Bytča.
     Tadeusz M. Trajdos, Figury kamienne w Podszklu, s. 41–42

  Podszkle
Podszkle. Voj. mapovanie 2, 1819–1869. Zdroj: https://mapire.eu.

Podszkle – pow. Nowy Targ  (Bukovinapodszkle – Trsztenai járás)    PL
• Socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú v r. 1832 dal postaviť v blízkosti fary Ignác Ziober (Mordziak).

W tymże 1832 r. koło plebanii w Podszklu została wzniesiona również figura św. Jana Nepomucena, zapewne już z prywatnej inicjatywy Ignacego Ziobra, gdyż opatrzona jego dotacją w kwocie 6 złotych reńskich z podobną lokatą na procent roczny.
Visitatio Canonica Parochiae et Ecclesiae Bukovinensis die 10 Junii Anni 1833 peracta, Štatny Oblastný Archiv, Bytča.
     Tadeusz M. Trajdos, Figury kamienne w Podszklu, s. 42–43

  Podszkle
Podszkle. Voj. mapovanie 3, 1869–1887. Zdroj: https://mapire.eu.

Pucov – okres Dolný Kubín  (Pucó – Alsókubini járás)
• Oltár so sv. Jozefom a Jánom Nepomuckým v kostole sv. Ondreja (19. stor.).

Kostol mal 4 oltáre. Veľký bol zasvätený sv. Andrejovi. Ďalší prenosný bol pri krstiteľnici. Vľavo od hlavného oltára bol tretí so sv. Jozefom a Jánom Nepomuckým a pod chórom bol štvrtý s Jánom Krstiteľom.
      Cirkev.

  Pucov
Pucov – kostol sv. Ondreja.

Rabča – okres Námestovo  (Rabcsa – Námesztói járás)
• Červená zástava s ikonami sv. Jána Nepomuckého a sv. biskupa Mikuláša v kostole Navštívenia Panny Márie (1833).

Dňa 1. júla roku 1833 navštívili Rabču biskup Jozef Bielik, dekan Jozef Marcinko, panský prefekt Ján Smrečányi, panský advokát Jozef Cirul a spísali kanonickú vizitáciu.
(...)
Medzi liturgické predmety kostola patrili: (...) 1 červená zástava s ikonami sv. Jána Nepomuckého a sv. biskupa Mikuláša (...)
     Anton Brišák, Soňa Maťugová, Vladimír Briš, Rímsko-katolícka farnosť Rabča, s. 34–35.

  Rabča
Rabča – kostol Navštívenia Panny Márie.

Rabča – okres Námestovo  (Rabcsa – Námesztói járás)
• Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého v kostole Navštívenia Panny Márie (1771–1941).

V roku 1941 bol vystavený nový oltár Panny Márie Lurdskej na mieste, kde predtým bol oltár sv. Jána Nepomuckého. Za Slovenského štátu sa museli zo Slovenska vysťahovať Česi a pravdepodobne z tohto dôvodu sa rozhodlo o odstránení českého svätca, mučeníka Jána Nepomuckého z bočného oltára v Rabči, ktorý tu bol od roku 1771.
     Anton Brišák, Soňa Maťugová, Vladimír Briš, Rímsko-katolícka farnosť Rabča, s. 62.

  Rabča
Rabča – oltár Panny Márie Lurdskej.

Suchá Hora – okres Tvrdošín  (Trsztenai – Trsztenai járás)
• Kamenná socha svätého Jána Nepomuckého.

Latinský dokument Puncta z druhej polovice 18. storočia v slovenskom preklade vraví toto: (...)
Sochy a kríže vo farnosti Trstená v 18. storočí
(...)
V Suchej Hore je kamenná socha svätého Jána Nepomuckého (...)
     Marek Ďurčo, Farnosť Trstená v premenách času v 17. a 18. storočí (2.), s. 4–6.

  Suchá Hora
Suchá Hora. Voj. mapovanie 1, 1782–1785. Zdroj: https://mapire.eu.

Trstená – okres Tvrdošín  (Trsztena – Trsztenai járás)
• Kamenná socha svätého Jána Nepomuckého pri dverách fary v stene budovy (18. stor.).

Latinský dokument Puncta z druhej polovice 18. storočia v slovenskom preklade vraví toto: (...)
Sochy a kríže vo farnosti Trstená v 18. storočí
(...)
Pri dverách fary v stene budovy je kamenná socha svätého Jána Nepomuckého.
     Marek Ďurčo, Farnosť Trstená v premenách času v 17. a 18. storočí (2.), s. 4–6.

  Trstená
Trstená – stĺp so sochou sv. Floriána, v pozadí nová fara.

Zázrivá – okres Dolný Kubín  (Zázriva – Alsókubini járás)
• Oltárny obraz sv. Jána Nepomuckého v zázrivskom kostole Všetkých svätých, ktorý namaľoval v roku 1804 Ján Nepomuk Drengubiak rodák zo Zázrivej.

Ján Nepomuk Drengubiak (...) ako študent teológie namaľoval v roku 1804 na menší oltár v zázrivskom kostole obraz sv. Jána Nepomuckého, ktorého si zvolil za svojho patróna.
     Miroslav Karcol, Ján Nepomuk Drengubiak.

  Zázrivá
Zázrivá – kostol Všetkých svätých.

Zemianska Dedina (dnes časť obce Nižná) – okres Tvrdošín  
(Nemesdedina – Vári járás)
• Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorú v r. 1832 dal postaviť Matej Žuffa – katolícky kňaz pôsobiaci v Kaločskej diecéze a rodák zo Zemianskej Dediny.

Matej Žuffa: Rodák zo Zem. Dediny. V r. 1806 dal v rodisku postaviť kaplnku sv. Jána Nepomuckého. Pôsobil ako farár v Kaločskej diecéze.
      Kňazi pochádzajúci z našej farnosti.

  Zemianska Dedina
Zemianska Dedina – kostolík sv. Anny.

Zubrohlava – okres Námestovo  (Zubrohlava – Námesztói járás)
• Drevená socha z r. 1792 za lavicou do Klina.

V roku 1792 bol na vrchu Kýčera vystavený obraz Blahoslavene Panny Márie a drevená socha sv. Jána Nepomuckého za lavicou do Klina. Táto bývalá cesta do Klina je v súčasnosti poľná cesta vedúca na Bor.
      História farnosti.

  Zubrohlava
Zubrohlava

Literatúra

 • Babuchowski Andrzej, Jan Nepomucen, „Wielcy Ludzie Kościoła”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.
 • Balbín Bohuslav, kněz Tovaryšstva Ježíšova, (z latiny přeložil P. Alfons Sauer), Život svatého Jana Nepomuckého, pražského chrámu metropolitního u sv. Víta kanovníka, kněze a mučedníka, „Dobré dílo”, svazek 16, vyd. Antonín Ludvík Stříž, Stará Říše 1914.
 • Balbino Bohuslao [Bohuslav Balbín], Vita S. Joannis Nepomuceni sigilli sacramentalis protomartyris conscripta primum a p. Bohuslao Balbino S. J. nunc aucta ex actis processuum, ipsaque solemnitate canonizationis ejusdem s. martyris: illustrata iconismis XXXIII. Praecipua divi acta exhibentibus, secundo incisis, auctisque, anno, quo beatus Nepomucenus festo Iosephi sacra apotheosi donatus fuit [quo beatVs nepoMVCenVs festo IosephI saCra apotheosI DonatVs fVIt (=1729)]. Cum licentia superiorum. Augustae Vindelicorum, sumptibus et cura Joannis Andreae Pfeffel [Johann Andreas Pfeffel], Caesarei Chalcographi, [Augsburg] 1730.
 • Bauer Jan, Měl Jan Nepomucký zázračný jazyk?, „Epocha speciál”, léto–podzim 2007, s. 51–54.
 • Birke Veronika, Mathias Rauchmiller. Leben und Werk, Herder, Wien/Freiburg/Basel 1981.
 • Blažíček Oldřich, Ferdinand Brokof, „České dějiny”, svazek 47, Odeon, Praha, 1976.
 • Breviarium romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V. Pontificis Maximi Jussu editum Clementis VIII. & Urbani VIII. Auctoriate recognitum cum Officiis Sanctorum Novissime per Summos Pontifices usque ad hanc diem concessis; in quatuor Anni Tempora divisum. Pars verna. A Dominica prima Quadragesima usque ad Sabbatum post Dominicam Pentecostes. Ex Typographia Balleoniana. MDCCXCIX [1799].
 • Brišák Anton, Maťugová Soňa, Briš Vladimír, Rímsko-katolícka farnosť Rabča, Obecný úrad v Rabči, Rabča 2006.
 • Calino Cesar, (trad. Xavier Mariano Clavigero), Compendio de la vida, muerte, y milagros de San Juan Nepomuceno, Imprenta Real y más antiguo Colegio de S. Ildefonso, Mexico 1762.
 • Cirkev, http://archiv.pucov.sk/index1d04.html?ids=16, [25.11.2018], in: Pucov. Oficiálne stránky obce, https://www.pucov.sk.
 • Cirkevný vývoj v obci Oravské Veselé, http://farnost.oravskevesele.sk/cirkevny-vyvoj-v-obci-oravske-vesele, [12.12.2012], in: Oravské Veselé. Oficiálna stránka obce, http://oravskevesele.sk.
 • Čajka Michal, Prícestné stĺpy na Orave od začiatku 18. po začiatok 20. storočia, „Studia Historica Nitriensia”, ročník 23, číslo 1, 2019, s. 67–90.
 • Červenka Michal, Svatý Jan Nepomucký, legenda a skutečnost, 25.11.2003, [publikováno 20.05.2007], http://www.valka.cz/newdesign/v900/clanek_12145.html, in: Valka.cz, http://www.valka.cz.
 • Drhovský Karel, Gruša Jiří, von Herzogenberg Johanna, Schiffkorn Aldemar, Vokolek Václav, Johannes von Nepomuk. Der Heilige Mitteleuropas. Světec střední Evropy. The Saint of Middle Europe. Internationales Symposium. Plasy 1999–2002, „Edition Grenzgänger”, Folge 36, Museum Moderner Kunst – Stiftung Wörlen, Passau 2002.
 • (dš), Jan Nepomucký – svätec strednej Európy. Výstava, „Bratislavské Noviny. Pressburger Zeitung. Pozsonyi Újság”, ročník X, číslo 7, 22. februára 2007, s. 18.
 • Dučák Karol, Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti,
  http://www.magnificat.sk/htm02/svjanne.pdf, [23.04.2010], in: Magnificat Slovakia, mariánske spravodajstvo / vydavateľstvo, http://www.magnificat.sk.
 • Ďurčo Marek, Farnosť Trstená v premenách času v 17. a 18. storočí (2.). Stav filiálnych kostolov a iných sakrálnych objektov vo farnosti v druhej polovici 18. storočia, „Radosť. Časopis farnosti Trstená”, číslo 1/2011, s. 4–6.
 • Ebendorfer Thomas, Chronica regum Romanorum, Herausgegeben von Harald Zimmermann, „Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum Germanicarum. Nova series”, 18, Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2003.
 • Hargaš Michal, Katom mu bol kráľ, „M Rosa. Časopis Panny Márie Spoluvykupiteľky – vládkyne sveta”, 15. ročník, číslo 5/2007, s. 28.
 • Herben Jan, Jan z Pomuku a Jan z Nepomuku, František Píša, Hradec Králové 1910.
 • História farnosti, https://www.farazubrohlava.sk/index.php/farnost/historia-farnosti, 27. jún 2012, in: Farnosť sv. Petra a Pavla apoštolov Zubrohlava, https://www.farazubrohlava.sk.
 • Historya zycia, męczenstwa, y cudow S. Iana Nepomucena Kanonika Pragskiego. Dlá Sákrámentálnego Spowiedźi Sekretu nie przełamánym státkiem. Dochowanego w rzece Mołdáwie utopionego. Z pozwoleniem starszych. Ná stárey Prádze, w Drukárni Karola Iana Hrábá. Drukiem podana. Roku 1729. A teraz z Łáćińskiego po Polsku przetłumaczona y Na Iásney Gorze Częstochowskiey Roku 1740 wydrukowana, preklad Stanisław Wincenty Jabłonowski, tlačiareň Paulinów, Częstochowa, 1740.
 • Hochleitner Janusz, Kult św. Jana Nepomucena na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, in: Marek Kietliński, Krzysztof Sychowicz, Wojciech Śleszyński (red.), Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2005, s. 187–195.
 • Hochleitner Janusz, Św. Jan Nepomucen jako katolicki bohater kulturowy, „Studia Ełckie”, t. 11, 2009, s. 123–136.
 • Hora-Hořejš Petr, Toulky českou minulostí. Díl 4. Od bitvy na Bílé hoře (1620) do nástupu Marie Terezie (1740), Baronet, Praha 1995.
 • Jašurková Emília, Výtvarné Spektrum 2012, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Čadca 2012.
 • Karcol Miroslav, Ján Nepomuk Drengubiak, „Katolícke noviny”, ročník 125, číslo 27, 7. júla 2010, s. 20.
 • Kňazi pochádzajúci z našej farnosti, http://www.farnostnizna.sk/farnost/novy-adresar, [25.11.2018], in: Rímskokatolícka cirkev. Farnosť Nižná, http://www.farnostnizna.sk.
 • Kohút Ľudovít (zost.), Pamätnica obce Ústie nad Oravou zaliatej vodami Oravskej priehrady, Peter Huba, Dolný Kubín 1998.
 • Kotra Michał, Komentarz do: „Nepomuceny w powiecie brzeskim” oraz niektórych wiadomości zawartych na stronie: www.nepomuk.w.pl (obecnie http://nepomuk.w.waw.net.pl),
  http://www.brzesko.ws/_Brzesko/documents/Historia/nepomuceny_mk.asp, [23.04.2010],
  in: Nieoficjalny Portal Miasta Brzeska i Okolic, http://www.brzesko.ws.
 • Kubátová Eva, Jan Nepomucký, „Čelem vzad”, číslo 9, únor 2001,
  http://www.celemvzad.cz/clanek/jan-nepomucky/?cislo=9, [23.04.2010].
 • Kurjaková Eva, Pamiatky, http://www.zubrohlava.eu/sk/Obec/Pamiatky.html, [23.07.2011], in: Zubrohlava. Informačný portál obce, http://www.zubrohlava.eu.
 • Langer Jiří, Rzeźba kamienna na Orawie, „Polska Sztuka Ludowa”, t. 35, z. 1, 1981, s. 45–54.
 • Ľuptáková Eva (texty a zostavenie katalógu), Oravská galéria v Dolnom Kubíne. 1965–2005. Sprievodca históriou a zbierkami, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Dolný Kubín 2004.
 • Ľuptáková Eva (texty a zostavenie), Oravská galéria v Dolnom Kubíne, zbierky – expozície – výstavy, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Dolný Kubín 2007.
 • Marecki Józef, Rotter Lucyna, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2009.
 • Monumenta Vaticana res gestas bohemicas illustrantia, t. III, Acta Urbani V. 1362–1370, (ed. B. Jenšovský), Typis Gregerianis, Pragae 1944.
 • Nepomuki, http://nepomuk.w.waw.net.pl, [31.12.2008].
  Potom: http://nepomuki.pl/nepomuk, [1.12.2009].
 • Nova vulgata Bibliorum sacrorum editio. Sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II ratione habita, iussu Pauli PP. VI recognita, auctoritate Ioannis Paulis PP. II promulgata. Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998.
 • Obec Hladovka. Štatút obce, Obecné zastupiteľstvo v Hladovke, Hladovka 13. februára 2009,
  http://hladovka.orava.sk/dokumenty/statut_obce_2009.pdf,
  in: Obec Hladovka, http://hladovka.orava.sk.
 • Obrazy na szkle XVIII–XIX w. w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego. Glass painting 18th–19th cent. in the Tytus Chałubiński Tatra Museum Collection, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego, Oficyna Artystów „Sztuka”, Kraków 1997.
 • Ondruš Rajmund, SJ, Blízki Bohu i ľuďom, Tatran, Bratislava 1991.
 • Pavelek Martin, Zlodejom nie je nič sväté. Ukradli sochu sv. Jána Nepomuckého, 12 Január 2012, http://oravec.noviny24.sk/aktuality/2107/Zlodejom-nie-je-nic-svate-Ukradli-sochu-sv-Jana-Nepomuckeho.html, in: Oravec – oravec.noviny24.sk, http://oravec.noviny24.sk.
 • Pilchowa Jadwiga, Trajdos Tadeusz M., Figury kamienne we wsi Lipnica Wielka na Górnej Orawie, „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, t. 78, 1992, s. 243–290.
 • Polc Jaroslav V., Svatý Jan Nepomucký, Zvon, Praha 1993.
 • Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bobrov, http://www.farabobrov.sk, [16.05.2010].
 • Ronaiová Ivana, Kult sv. Jána Nepomuckého na našom území, in: Rastislav Kožiak, Jaroslav Nemeš (zost.), Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, zv. 2, Chronos, Bratislava 2006, s. 91–96.
 • Sitkowska Maryla, Wnorowska Konstancja, Katalog prac Władysława Skoczylasa zachowanych w zbiorach rodzinnych i w zbiorach publicznych w Polsce, ASP, Warszawa 1991.
 • Straková Erika, Mikytová Renáta, Kultúrno-historické pamiatky Krušetnice,
  http://www.infovek.sk/predmety/dejepis/projekty/pomniky/word/krusetnice.doc, [23.04.2010],
  in: Projekt Infovek Slovensko,http://www.infovek.sk.
 • Sväté písmo Starého i Nového zákona, úvod Štefan Vrablec, úvody k jednotlivým spisom Jozef Heriban SDB, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, Rím 1995.
 • Svatý Jan Nepomucký, http://www.sjn.cz, [31.12.2008].
 • Svobodová Júlia, Langer Juraj, Oravské kamenné reliéfy 1749–1876, Oravská galéria v Oravskom Podzámku, Oravský Podzámok 1969.
 • Szablowski Jerzy (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce, tom I. Województwo krakowskie. Tekst. Państwowy Instytut Sztuki, Warszawa 1953.
 • Šmálik Štefan, Črty z histórie habovskej farnosti,
  http://smalik.szm.com/htm/habovka.htm, [12.12.2012], in: Štefan Šmálik, http://smalik.szm.com
 • Šmicheľ Štefan, Dejiny Hruštína od Štefana Šmichľa, 18. časť: Kríže, kaplnky, sochy, „Hruštín”, číslo 11/2006, s. 7.
 • Šotola Jiří, Svatý na mostě, Československý spisovatel, Praha 1978.
 • Trajdos Tadeusz M., Figury kamienne w Piekielniku, „Orawa”, nr 37, 1999, s. 88–92.
 • Trajdos Tadeusz M., Figury kamienne w Podszklu, „Rocznik Orawski”, t. 3, 2001, s. 41–49.
 • Trajdos Tadeusz Mikołaj, Orawskie figury kamienne, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2020.
 • Trajdos Tadeusz M., Wizytatorzy o figurach kamiennych w Orawce i Lipnicy Wielkiej, „Rocznik Orawski”, t. 1, 1997, ss. 83–90.
 • Vlček Emanuel, Jan z Pomuku (Sv. Jan Nepomucký). Jeho život, umučení a slavné působeni ve světle současné historie a antropologie, Vesmír, Praha 1993.
 • Vlnas Vít, Jan Nepomucký. Česká legenda, edice „Kolumbus”, Mladá fronta, Praha 1993.
 • Vrteľ Ladislav, Erb obce Hladovka (heraldická štúdia),
  http://hladovka.orava.sk/old/html/znaky_hladovky.htm, [23.04.2010],
  in: Obec Hladovka, http://hladovka.orava.sk.
 • Waldstein-Wartenberg Angelus, Obtíľe s patronem země České,
  http://www.kohoutikriz.org/data/w_walds.php, [18.12.2008], in: Jan Mareš, Kohoutí kříľ. Šumavské ozvěny. 'S Hohnakreiz. Des Waldes Widerhall, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 2001–2008, http://www.kohoutikriz.org.
 • Wieczorek Edward, Kult św. Jana Nepomucena w Polsce. Studium historyczno-liturgiczne, dizertačná práca (strojopis), Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1981.
 • Zentai László (red.), Térképoldalak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Térképtudományi es Geoinformatikai Tanszék, Budapest 1995–2010,
  http://lazarus.elte.hu/hun/index.html, [23.04.2010],
  in: ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, http://lazarus.elte.hu.
 • Zimmermannová Zuzana, Kaplnka J. Nepomuckého v Smižanoch, „Smižiansky hlásnik”, ročník XVIII, číslo 1, 2. január 2009, s. 3.

Piotr Szucki,   7.05.2010 – 24.08.2011 – 1.11.2019 – 1.10.2020
 


Poznámky

[1]  Nepomuk vznikol v r. 1348 zlúčením dvoch pôvodne samostatných osád: Pomuk a Přesanice (Plzenský kraj, okres Plzeň-juh).

[2]  Iohannes natus quondam Welflini de Pomuk, Monumenta Vaticana ... (1944).

[3]  Balbín (1914), s. 40, 41; Balbino (1730), s. 12.
Bohuslav BalbínBohuslav Balbín
[ návrat ]

[4]  Na Karlovom moste v Prahe.

Spoveď kráľovnej Žofie
Praha – spoveď kráľovnej Žofie
Zhodenie Jána Nepomuckého do Vltavy
Praha – zhodenie Jána Nepomuckého do Vltavy
Reliéfy sa lesknú vďaka tomu, že turisti sa ich dotýkajú pre šťastie.
Praha – reliéfy sa lesknú vďaka tomu, že turisti sa ich dotýkajú pre šťastie.

[ návrat ]

[5]  Hora-Hořejš (1995), s. 192; Bauer (2007), s. 54.

[6]  Zimmermannová (2009).

[7]  Karel Havlíček Borovský, První jenerální schůzka Českého Národního Museum 1847, in: Waldstein-Wartenberg (2001–2008).

[8]  Der gedankliche Ausgang des gesamten Projektes ist meine These, der Kulturraum „Mitteleuropa” lasse sich durch den Verbreitungsbereich der Johannes von Nepomuk-Verehrung veranschaulichen. Anders gesagt: Mitteleuropa ist dort, wo Johannes von Nepomuk bekannt ist, verehrt wird und wo sich Bilder und Skulpturen des Heiligen befinden. Aldemar Schiffkorn, Johannes von Nepomuk – Der Heilige Mitteleuropas, in: Drhovský et al. (2002), s. 7.
          Príklady európskych Nepomukov možno nájsť na webovej stránke http://nepomuki.it.home.pl.

[9]  Hymnus.
     Invictus Heros Numinis
Mergendus unda fluminins,
Stat fortis in silentio,
Dum fit sigilli mentio.
     Hinc Rex minatur funera;
Hinc tortor infert vulnera;
Manus ligantur funibus,
Artus cremantur ignibus.
     Sed haec Joannes despicit;
Nec Regis iram respicit:
Secreta non vult pandere:
Horret sigillum frangere.
     Stat mutus Agnus innocens,
Nil de tegendis proferens:
Stat; dumque Rex nil elicit,
E ponte Justum dejicit.
     Praeceps ab alto sternitur,
Undis profundis mergitur;
Mersum sed applaudentibus
Undae salutant ignibus.
     Stellae natant in flumine,
Illi parentant lumine;
Docetque caeli claritas,
Quae sit Joannis charitas.
     Da, sempiterna Trinitas,
Ut in bono sit firmitas:
Aut lacrymarum flumina
Mergant cadentum crimina.
     Amen.
          Officia Sanctorum Pro aliquibus Locis, s. 103-104, in: Breviarium romanum ... (1799).
 
[ návrat ]

[10]  Biblické citáty sú z: Nova vulgata Bibliorum sacrorum editio ... (1998), Sväté písmo Starého i Nového zákona (1995).
          „Non nobis, Domine, [non nobis,] sed nomini tuo [da gloriam super misericordia tua et veritate tua]”, čiže po slovensky: „Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť”.
          „AD [Anno Domini] / 1733 / Mater Dolorosa / ora pro nobis / AM DG [Ad maiorem Dei gloriam] / fieri cvravit [curavit] / D.G. / Ioanes Lokcsanszki”, čiže po slovensky: „Roku Pána 1733. Matka sedembolestná oroduj za nás. Na väčšiu slávu Boha mal na starosti Ioanes Lokcsanszki”. D.G. môže znamenať „da gloriam” (osláv – dokončenie citátu z žalmu, pozri vyššie) alebo „Dei gratia” – z milosti Božej.

[11]  Pôvodne stĺp stál na hornom konci obce v záhrade pred domom Joana (Jána) Matejčíka, ktorý ho dal po­staviť. Neskoršie sa jeho rodina presťahovala na dolný koniec obce, kde presťahovala aj stĺp sv. Trojice. V r. 1967 sa stĺp presťahoval do areálu kostola pre časté povodne ako aj pre výstavbu novej cesty.

[12]  „Erb obce Hladovka tvorí svätý Ján Nepo­mucký, krucifix drží v ľavej ruke a v pravej má palmovú ratolesť. Po stranách vo výške pásu má po jednej hviezdičke a nad hlavou tri hviezdičky. (...) Pečať obce Hla­dovka tvorí erb obce Hladovka s kruho­pisom: OBEC HLA­DOV­KA”.
          Obec Hladovka. Štatút obce (2009), s. 11, 12.

[13]  „Sväty Jáne, ochraňuj tento príbytok (chrám, dom)”.
          Chronogram: „CVra pro In hanC aeDeM sanCte Ioannes n”. CVI CDM C = 1806.

[14]  „Dal vyhotoviť Ján Baranak k úcte Matky Božej 23 oktobra 1760”.

[15]  „Svätý Jáne oroduj za nás”.

[16]  Straková, Mikytová [2010].

[17]  Z prednej strany chronogram: „effIgIes Magno Latet hIC eXCIssa IaCobo eXoLVI CVLtVs CVLtor VterqVe sVos”.
          II M L IC XCI IC XLVI CVLV CVL VV V = 1761.
          Zo zadnej strany: „Dal vyhotoviť miestny farár s Jakubom Lihositom Dňa 25. septembra 1761 postavená”.

[18]  „Svätý Jáne Nepomucký oroduj za nás. V roku 1811”.

[19]  Chronogram: „HonorI SanCtI IoannIs Nep: a perICVLo sVffoCatIonIs oCCasIone fataLIs aqVae eLVVIonIs, ConserVatVs, VIrtVte eLICItI, tVnC qVa HaboVkensIs pronVnC qVa NIzsnensIs ParoChVs VotI, proprIIs eXpensIs posVIt Ioannes Nep: DrengVbIák”. I CI II ICVL VCII CCI LI V LVVII CVV VIV LICII VC V VI VC V II CV VI II XI VI I DVI = 1825.

[20]  „Dal postaviť veselský farár Martin Revický z Revišného”. Revišné je bývalá samostatná obec na dolnej Orave v okrese Dolný Kubín, dnes je súčasťou obce Veličná.
          Chronogram: „ereXIt MartInVs reVICzkI De reVIsne paroChVs VeszeLensIs”. XI MIV VICI D VI CV VLI = 1791.

[21]  Brišák, Maťugová, Briš (2006), s. 186.

[22]  Miestny farár (ako jediný na celej Orave) zakázal robiť fotografie oltára so sochou svätého Jána.

[23]  „Táto sláva patrí všetkým Jeho Svätým. Žalm 149”.

[24]  Pavelek (2012).

[25]  Chronogram: „E pIa DeVotIone ereXIt IosephVs KoVaLCsyk Vt sIt LaVs honorqVe beato IoannI NepoMVCeno”.
          I DVI XI IV VLC V I LV V II MVC = 1852.

[26]  Je to bývalý plátennícky a richtársky dom Kovalčíkovský (bývalá Raticovka, neskôr Pitekovka). V nike domu sa pôvodne nachádzala socha sv. Floriána, ktorú vlastník domu odpredal neznámemu kupcovi. Farár Štefan Piták dal do niky umiestniť odliatok sochy sv. Jána Nepomuckého, ktorý bol do r. 1990 umiestnený v nike starej farskej budovy.
          Kurjaková [2011].

[27]  Vďaka za pomoc – Autor dziękuje p. Emilii Rutkowskiej, dyrektorowi Orawskiego Parku Etnograficznego za umożli­wienie zrobienia dokumentacji fotograficznej i p. etnografowi Marcinowi Kowalczykowi za poświęcony czas i fachową pomoc.

virtuálny Ján Nepomucký – Krušetnica
virtuálny Ján Nepomucký – Tvrdošín

začiatok strany Návrat na hlavnú stranu
Last updated: 24 February 2021